Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Udeľovanie patentov

Opis služby
Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi (t. j. občanovi alebo podnikateľovi) na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nové výrobky, zariadenia, technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou. Majiteľ (t. j. občan alebo podnikateľ) patentu má výlučné právo vo vzťahu k vynálezu chráneného patentom, to znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. Patent platí dvadsať rokov od podania patentovej prihlášky, pričom za udržiavanie platnosti patentu sa platia udržiavacie poplatky.

Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podanie patentovej prihlášky. Na vzájomnú komunikáciu občana alebo podnikateľa s Úradom priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad") počas konania o patentovej prihláške až po vydanie rozhodnutia v konaní o patentovej prihláške (udelenie patentu/zamietnutie patentovej prihlášky/zastavenie konania o patentovej prihláške), ako aj uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov je potrebné použiť elektronický formulár všeobecnej agendy, ktorý je dostupný na portáli www.slovensko.sk.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o ochranu vynálezu patentom.

Na aký účel služba slúži
Služba slúži na podanie patentovej prihlášky, následnú komunikáciu občana alebo podnikateľa s úradom počas konania o nej a uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.

Spôsob použitia služby
Služba sprístupní občanovi alebo podnikateľovi v module elektronických formulárov, ktorý prevádzkuje úrad, elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle do svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy, odkiaľ následne realizuje samotné podanie na úrad.

Na vzájomnú komunikáciu občana alebo podnikateľa s úradom počas konania o patentovej prihláške až po vydanie rozhodnutia v konaní o patentovej prihláške (udelenie patentu/zamietnutie patentovej prihlášky/zastavenie konania o patentovej prihláške), ako aj uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov je potrebné použiť elektronický formulár všeobecnej agendy, ktorý je dostupný na portáli www.slovensko.sk.

Vyžadovanie autentifikácie na použitie služby
Nie, nevyžaduje sa.

Spoplatňovanie služby
Podaním patentovej prihlášky vzniká poplatková povinnosť. Poplatková povinnosť vzniká aj podaním elektronického formulára všeobecnej agendy v prípade, že ide o spoplatnený úkon podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ak poplatok nebol zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu na jeho zaplatenie.

URL súvisiacej legislatívy:

https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/instrukcie-pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/spravne-poplatky
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/udrziavacie-poplatky
https://www.epo.org/applying/forms-fees/fees.html

URL volania služby:
https://mef.indprop.gov.sk/IPointUPV/Pages/NewForms.aspx?Oblast=PP