Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Čo a ako chrániť topografiou polovodičového výrobku

Topografia polovodičových výrobkov (ďalej len "topografia") je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby.

Zákon NR SR č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z. umožňuje ochranu topografií, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu, a ktoré nie sú v odvetví polovodičových výrobkov bežné.

O zápis topografie polovodičového výrobku do registra sa žiada prihláškou podanou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4 (ďalej úrad). Odporúča sa použiť formulár (Žiadosť (PDF, 194,9 kB)) o zápis topografie polovodičového výrobku do registra.

Prihláška musí obsahovať :

  1. žiadosť o zápis do registra, s uvedením názvu topografie, mena, priezviska, bydliska a štátnej príslušnosti prihlasovateľa alebo jeho obchodného mena a sídla, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
  2. podklady umožňujúce identifikáciu topografie, a prípadne aj samotný polovodičový výrobok obsahujúci topografiu,
  3. dátum prvého obchodného využitia topografie,
  4. doklad o nadobudnutí práva na ochranu topografie, ako aj meno, priezvisko a adresu pôvodcu, ak prihlasovateľom nie je pôvodca,
  5. údaje o zástupcovi, prípadne splnomocnenie, ak je prihlasovateľ zastúpený,
  6. podpis prihlasovateľa, alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

Časť podkladov je prihlasovateľ oprávnený podľa § 51 Obchodného zákonníka označiť ako obchodné tajomstvo.

Konanie o prihláške topografie je založené na tzv. registračnom princípe. Ak prihláška obsahuje predpísané náležitosti, úrad topografiu zapíše do registra, vydá prihlasovateľovi osvedčenie o zápise a zápis oznámi vo Vestníku úradu. Ak prihláška nezodpovedá zákonným ustanoveniam, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky odstránil. Ak tak neurobí v stanovenej lehote, úrad konanie o prihláške zastaví. Úrad môže na návrh ktorejkoľvek osoby vymazať topografiu z registra, ak sa zistí, že neboli splnené zákonom stanovené podmienky zápisu topografie do registra. Výmaz má účinky, ako keby topografia nebola zapísaná do registra.

Ochrana topografie vzniká dňom prvého obchodného využitia topografie, ak bola prihláška podaná na úrade do dvoch rokov od tohto využitia alebo dňom podania prihlášky, ak predtým nebola topografia obchodne využitá. Doba trvania ochrany topografie skončí uplynutím 10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom ochrana topografie vznikla.

Majiteľ má výlučné právo využívať topografiu, topografiu reprodukovať, previesť práva z topografie na tretiu osobu, poskytnúť súhlas alebo zakázať reprodukovať topografiu, vyrábať polovodičový prvok, ktorý topografiu obsahuje, obchodne využívať topografiu alebo polovodičový výrobok, ktorý obsahuje chránenú topografiu.