Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS)

Ústredný portál verejnej správy (ďalej „ÚPVS" alebo „slovensko.sk") je informačný systém verejnej správy, ktorý podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) umožňuje centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet.

Správcom ÚPVS je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI).

Technickým prevádzkovateľom ÚPVS je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Prijímateľom podaní je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „ÚPV SR").

Adresa elektronickej podateľne

https://www.slovensko.sk

Možnosti podávania

Výhody elektronického podávania

  • bezpečnosť (na prístup do elektronickej schránky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK kód), podania sú podpisované elektronickým podpisom vytvoreným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu)
  • efektívnosť (šetrenie času, nákladov na papier, tlač, poštu a pod.)
  • zníženie správnych poplatkov (50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka správnych poplatkov, pričom sa poplatok znižuje najviac o 70 eur)

Prostriedky potrebné na elektronické podávanie

Základné informácie na oboznámenie sa s ÚPVS a jeho použitím na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci sú uvedené na ÚPVS v časti "Ako začať". Na ÚPVS sú uvedené aj prostriedky potrebné na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci, detailné návody pre používateľov, popis funkcionalít, popis jeho spoločných modulov a pod.

V prípade otázok a problémov v súvislosti s elektronickým podávaním kontaktujte Ústredné kontaktné centrum ÚPVS alebo helpdesk ÚPV SR.