Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Podávanie žiadostí o udelenie európskeho patentu

Opis služby
V prípade, že sa občan alebo podnikateľ rozhodne získať patentovú ochranu v dvoch alebo viacerých štátoch, ktoré sú členmi Európskej patentovej organizácie, môže podať európsku patentovú prihlášku. Európsku patentovú prihlášku je možné podať v Úrade priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad") alebo priamo v Európskom patentovom úrade (ďalej „EPÚ"). V prípade podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa na podanú prihlášku nevzťahujú redukcie na elektronické podania ustanovené poplatkovým poriadkom EPÚ.

Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podanie európskej patentovej prihlášky. Po podaní európskej patentovej prihlášky občan alebo podnikateľ počas konania o nej komunikuje už len priamo s EPÚ.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o patentovú ochranu v dvoch alebo viacerých štátoch, ktoré sú členmi Európskej patentovej organizácie.

Na aký účel služba slúži
Služba slúži na podanie európskej patentovej prihlášky.

Spôsob použitia služby
Služba sprístupní občanovi alebo podnikateľovi v module elektronických formulárov, ktorý prevádzkuje úrad, elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle do svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy, odkiaľ následne realizuje samotné podanie na úrad.

Vyžadovanie autentifikácie na použitie služby
Áno, vyžaduje sa.

Vyžadovanie autorizácie prostredníctvom KEP na použitie služby
Nie, nevyžaduje sa.

Spoplatňovanie služby
Služba je spoplatnená. Poplatky pre podanie európskej patentovej prihlášky sú stanovené v poplatkovom poriadku EPÚ a hradia sa na účet EPÚ.

URL súvisiacej legislatívy:

https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/instrukcie-pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/legislativa/medzinarodne-dohody
https://www.epo.org/applying/forms-fees/fees.html

URL volania služby:
https://mef.indprop.gov.sk/IPointUPV/Pages/NewForms.aspx?Oblast=EP