Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Podávanie žiadostí o udelenie európskeho patentu

Opis služby

V prípade, že sa občan alebo podnikateľ rozhodne získať patentovú ochranu v dvoch alebo viacerých štátoch, ktoré sú členmi Európskej patentovej organizácie, môže prostredníctvom elektronického formulára podať na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad") žiadosť o udelenie európskeho patentu. Žiadosť o udelenie európskeho patentu je možné podať okrem úradu aj priamo v Európskom patentovom úrade (ďalej „EPÚ"). Po podaní žiadosti o udelenie európskeho patentu občan alebo podnikateľ už počas konania o nej komunikuje len priamo s EPÚ.

Komu je služba určená

Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o patentovú ochranu v dvoch alebo viacerých štátoch, ktoré sú členmi Európskej patentovej organizácie a prostredníctvom elektronického formulára má záujem podať na úrad žiadosť o udelenie európskeho patentu.

Spôsob použitia služby

Služba sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle na úrad. Odoslaný formulár sa automatizovane ukladá aj v elektronickej schránke občana alebo podnikateľa na ústrednom portáli verejnej správy do priečinka odoslané.

Vyžadovanie autentifikácie a autorizácie na použitie služby

Na použitie služby je potrebné sa prihlásiť autentifikátorom, napr. občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a na odoslanie podania je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie. Bez elektronického podpisu nie je možné odoslanie podania.

Spoplatnenie služby

Služba je spoplatnená. Poplatky za podanie žiadosti o udelenie európskeho patentu sú stanovené v poplatkovom poriadku EPÚ a hradia sa priamo na jeho účet. V prípade podania žiadosti o udelenie európskeho patentu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa na podanú žiadosť nevzťahujú poplatkové redukcie na elektronické podania ustanovené poplatkovým poriadkom EPÚ.

URL súvisiacej legislatívy

https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/instrukcie-pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/legislativa/medzinarodne-dohody
https://www.epo.org/en/legal/guide-epc

Prístupový kanál na používanie služby

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu.

Formálne náležitosti žiadosti o udelenie európskeho patentu

Žiadosť o udelenie európskeho patentu sa podáva úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v štátnom jazyku. Okrem úradu je možné podať žiadosť o udelenie európskeho patentu aj priamo na EPÚ. Podanie na úrad musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Podanie musí obsahovať:

  • údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený,
  • vyplnený predpísaný formulár EPÚ (formulár EPO 1001), ktorý je dostupný na webovom sídle EPÚ v angličtine, nemčine a francúzštine, v ktorom je potrebné uviesť minimálne údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom,
  • časť, ktorá sa javí ako opis,
  • podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený.
Spustiť elektronickú službu