Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Čo a ako chrániť úžitkovým vzorom

Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky.

Práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a uplatnenia úžitkových vzorov upravuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za technické riešenie podľa tohto zákona sa nepovažujú najmä
a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
b) estetické výtvory,
c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
d) programy počítačov,
e) len uvedenie informácií.

Úžitkovým vzorom nemožno chrániť
a) technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi; pričom samotný zákaz využívania technického riešenia zákonom sa nepovažuje za rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi v zmysle tohto ustanovenia,
b) odrody rastlín a plemená zvierat,
c) v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,
d) chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele,
e) technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý,
f) spôsoby výroby chemických látok,
g) spôsoby výroby farmaceutických látok a
h) medicínske použitie látok a zmesí látok.
i) riešenia týkajúce sa spracovania dát na administratívne účely, obchodné účely, finančné účely, manažérske účely, dozorné účely, prognostické účely alebo iné netechnické účely.

Pri ochrane technického riešenia je vždy potrebné sa rozhodnúť, či vhodnou ochranou bude patent, úžitkový vzor alebo obidva spôsoby súčasne.

V odpovedi na túto otázku je potrebné zvážiť niekoľko podstatných faktorov:

  1. doba platnosti a právna istota nadobudnutej ochrany,
  2. čas konania pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej "úrad"),
  3. finančné náklady,
  4. či bolo toto riešenie pred podaním zverejnené, pretože stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky.

Čo sa týka účinkov ochrany, medzi úžitkovým vzorom a patentom nie je žiadny rozdiel. Doba ochrany úžitkového vzoru trvá len štyri roky, ale na žiadosť jeho majiteľa je možné ju predĺžiť dvakrát o tri roky. Maximálna doba platnosti úžitkového vzoru je 10 rokov. Táto ochrana je teda ideálna pre predmety s kratšou životnosťou.

Úrad podrobí každú prihlášku úžitkového vzoru prieskumu, v rámci ktorého sú vylúčené z ďalšieho konania tie prihlášky úžitkových vzorov, ktoré nie sú technickými riešeniami, nie sú priemyselne využiteľné (nemôžu byť opakovateľne využívané v hospodárskej činnosti) alebo patria do výluk z ochrany. Po odstránení formálnych a vecných nedostatkov podkladov prihlášky úžitkového vzoru úrad vykoná na predmet technického riešenia rešerš na stav techniky. Výsledok rešerše úrad oznámi prihlasovateľovi a prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní, zverejnenie oznámi vo vestníku. Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra, námietky musia obsahovať právne a skutkové odôvodnenie, ako aj dôkazy, prípadne označenie dôkazov, ktoré namietateľ predloží.

Ak konanie o prihláške nebolo zastavené alebo prihláška nebola zamietnutá v rámci prieskumu a proti zápisu úžitkového vzoru do registra neboli podané námietky alebo námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra boli zamietnuté, alebo konanie o námietkach bolo zastavené, úrad zapíše úžitkový vzor do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom úžitkového vzoru.

Úrad vydá majiteľovi úžitkového vzoru osvedčenie o zápise úžitkového vzoru do registra a zápis úžitkového vzoru oznámi vo vestníku.

Na návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra z dôvodov stanovených zákonom.

Konanie o prihláške úžitkového vzoru je jednoduchšie a kratšie, a to hlavne vtedy, ak boli podklady prihlášky kvalifikovane spracované už pri jej podaní.

Podanie prihlášky úžitkového vzoru podlieha správnemu poplatku 68 €, a ak je prihlasovateľom výlučne pôvodca, 34 €.

O zápis úžitkového vzoru do registra je možné žiadať na predpísanom tlačive Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v papierovej forme osobne alebo poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici alebo tiež elektronicky. Viac informácií o elektronickom podávaní. Prihláška úžitkového vzoru v papierovej forme musí obsahovať žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov s uvedením názvu technického riešenia v jednom vyhotovení, opis technického riešenia, prípadne výkresy, najmenej jeden nárok na ochranu a anotáciu v troch vyhotoveniach, identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov, identifikačné údaje pôvodcu či spolupôvodcov a doklad o nadobudnutí práva na ochranu úžitkovým vzorom, ak prihlasovateľom nie je pôvodca. Žiadosť a jedno vyhotovenie opisu, nárokov a výkresov musí prihlasovateľ alebo jeho zástupca podpísať. Návod na úpravu prihlášky je uvedený v Inštrukcii Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru.