Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prihlasovanie do zahraničia

Ochranu dodatkovým ochranným osvedčením možno získať v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie za predpokladu, že liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín a žiadosť o udelenie osvedčenia spĺňajú podmienky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá v platnom znení, resp. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín v platnom znení.

Žiadateľ musí podať žiadosť o udelenie osvedčenia osobitne v každom členskom štáte Európskej únie, v ktorom chce, aby bolo liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín chránené. Dôležité je uvedomiť si, že lehota na podanie žiadosti o udelenie osvedčenia nemusí byť vo všetkých členských štátoch rovnaká. Žiadosť o udelenie osvedčenia je potrebné podať v lehote šiestich mesiacov odo dňa vydania prvého povolenia uviesť liečivo, resp. prípravok na ochranu rastlín na trh v štáte, v ktorom sa o udelenie osvedčenia žiada, prípadne v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol v tomto štáte alebo v mene tohto štátu udelený základný patent.