Patenty

Patentom a úžitkovým vzorom sú chránené technické riešenia a záleží len od prihlasovateľa, pre ktorú formu ochrany pri splnení zákonných požiadaviek sa rozhodne. To isté platí pre prihlasovanie do zahraničia. Na vynález, ktorý je v Slovenskej republike prihlásený na ochranu patentom, môže byť v zahraničí udelená ochrana úžitkovým vzorom a opačne. Technické riešenie, ktoré je na Slovensku chránené úžitkovým vzorom, môže byť v zahraničí chránené patentom. Pred prihlásením úžitkového vzoru do zahraničia je ale potrebné zistiť si či štát, v ktorom sa bude požadovať udelenie ochrany, má možnosť udelenia ochrany úžitkovým vzorom, či je konanie založené na prieskumovom alebo registračnom princípe a pod. Úžitkový vzor je možné prihlásiť do zahraničia prostredníctvom národnej prihlášky úžitkového vzoru alebo medzinárodnej prihlášky PCT.

Ak sa prihlasovateľ rozhodne pre ochranu úžitkovým vzorom v zahraničí až po podaní patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru na Slovensku, môže si podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva uplatniť v zahraničí právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku. Prihláške podanej v zahraničí bude priznané právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku, ak bude podaná v lehote 12 mesiacov od podania prihlášky na Slovensku.

Národná prihláška úžitkového vzoru

Ak to národné zákonodarstvo umožňuje a prihlasovateľ predpokladá, že jeho riešenie bude využívané v niektorom konkrétnom štáte, je vhodné pokúsiť sa o zabezpečenie ochrany úžitkovým vzorom v tomto štáte prostredníctvom podania národnej prihlášky úžitkového vzoru. Na začatie konania o prihláške úžitkového vzoru je potrebné požiadať o udelenie ochrany, predložiť opis technického riešenia s nárokmi na ochranu v príslušnom jazyku, zaplatiť poplatky a zvoliť si zástupcu, ktorý je oprávnený zastupovať prihlasovateľa v konaní pred týmto patentovým úradom.

Medzinárodná prihláška PCT

PCT je skratka Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty), prostredníctvom ktorej môže prihlasovateľ žiadať o ochranu v zahraničí. PCT spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organisation - WIPO) so sídlom v Ženeve. Podaním jedinej medzinárodnej prihlášky sú automaticky určené všetky štáty, ktoré sú ku dňu podania medzinárodnej prihlášky zmluvnými štátmi PCT. Okrem uvedeného medzinárodná prihláška umožňuje prihlasovateľovi získať udelenie každého druhu ochrany, ktorý poskytuje určený štát, ako aj udelenie národného alebo aj regionálneho patentu

Medzinárodnú prihlášku môžu podať na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") v Banskej Bystrici alebo v pobočke úradu v Bratislave všetky slovenské osoby ako aj iné osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo ju môžu podať na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve. Medzinárodná prihláška musí byť podaná v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Môže sa predložiť aj v slovenskom jazyku s tým, že do jedného mesiaca od jej podania je nutné predložiť preklad do jedného z uvedených jazykov. Žiadosť musí byť vždy predložená v jednom z uvedených jazykov.

Vyplnenú žiadosť o medzinárodnú prihlášku (formulár PCT/RO/101) a anotáciu môžu prihlasovatelia podávať aj na diskete v elektronickej forme, ak je žiadosť a anotácia spracovaná prostredníctvom softvéru PCT-EASY, ktorý je súčasťou PCT-SAFE. Informácie, ktoré sa týkajú softvéru PCT-SAFE spolu s požiadavkami na hardvér a softvér, tento je bezplatný, získate na internete na stránke WIPO na adrese: www.wipo.int/pct-safe alebo na e-mail adrese pctsafe.help@wipo.int.

Konanie o medzinárodnej prihláške PCT začína podaním medzinárodnej prihlášky, zaplatením poplatkov podľa hlavy I a pozostáva z dvoch základných fáz:

  1. Medzinárodná fáza konania - v tejto fáze sa do 18 mesiacov od priority vykoná medzinárodná rešerš, vypracuje sa rešeršná správa (a písomný posudok ISA podľa hlavy I PCT - nezverejňuje sa), ktorá sa zverejní spolu s medzinárodnou prihláškou. Prihlasovateľ sa môže na základe výsledkov rešerše (a písomného posudku vypracovaného ISA podľa hlavy I PCT) rozhodnúť, či a v ktorom štáte požiada o udelenie národného patentu alebo regionálneho patentu. Lehota pre vstup do národnej, resp. regionálnej fázy konania je 30 mesiacov od dátumu priority. Pre niektoré štáty, ktoré nemajú zosúladenú národnú legislatívu podľa ustanovení PCT čl. 22 (1)* je lehota pre vstup do národnej fázy konania 20 mesiacov od dátumu priority, ktorú je možné predĺžiť, ak prihlasovateľ v lehote do 19 mesiacov od dátumu priority požiada o medzinárodný predbežný prieskum (vyplní formulár PCT/IPEA/401 a zaplatí poplatky podľa hlavy II).V tomto prípade sa lehota pre vstup do národnej resp. regionálnej fázy konania predĺži na 30 mesiacov od dátumu priority.
  2. Národná fáza konania - prebieha podľa požiadaviek národnej alebo regionálnej legislatívy. Prihlasovateľ pri vstupe do národnej fázy musí splniť národné resp. regionálne požiadavky na podanie medzinárodnej prihlášky, zaplatiť národné resp. regionálne poplatky a zvoliť si zástupcu, ktorý má oprávnenie zastupovať v konaní pred príslušným národným alebo regionálnym úradom.


    *Poznámka
    K 1. aprílu 2009 nezlučiteľnosť s článkom 22(1) PCT uvádzajú tieto nasledovné členské štáty: LU - Luxembursko*, TZ - Tanzánia** a UG - Uganda**.
    * ak tieto štáty vstupujú do regionálnej fázy konania v Európskom patentovom úrade, lehota na vstup do národnej fázy konania je 31 mesiacov od dátumu priority
    ** ak tieto štáty vstupujú do regionálnej fázy konania v African Regional Industrial Property Organisation - ARIPO, lehota na vstup do národnej fázy konania je 31 mesiacov od dátumu priority.

Podrobnejšie informácie o konaní o medzinárodných prihláškach získate na adrese:
WIPO
34 Chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Tel: 0041-22-730-9111
Fax: 0041-22-733-5428
Internet: http://www.wipo.int/
E-mail: pctinfoline@wipo.int