Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prihlasovanie do zahraničia

Patentom a úžitkovým vzorom sú chránené technické riešenia a záleží len od prihlasovateľa, pre ktorú formu ochrany pri splnení zákonných požiadaviek sa rozhodne. To isté platí pre prihlasovanie do zahraničia. Na vynález, ktorý je v Slovenskej republike prihlásený na ochranu patentom, môže byť v zahraničí udelená ochrana úžitkovým vzorom a opačne. Technické riešenie, ktoré je na Slovensku chránené úžitkovým vzorom, môže byť v zahraničí chránené patentom. Pred prihlásením úžitkového vzoru do zahraničia je ale potrebné zistiť si či štát, v ktorom sa bude požadovať udelenie ochrany, má možnosť udelenia ochrany úžitkovým vzorom, či je konanie založené na prieskumovom alebo registračnom princípe a pod. Úžitkový vzor je možné prihlásiť do zahraničia prostredníctvom národnej prihlášky úžitkového vzoru alebo medzinárodnej prihlášky PCT.

Ak sa prihlasovateľ rozhodne pre ochranu úžitkovým vzorom v zahraničí až po podaní patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru na Slovensku, môže si podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva uplatniť v zahraničí právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku. Prihláške podanej v zahraničí bude priznané právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku, ak bude podaná v lehote 12 mesiacov od podania prihlášky na Slovensku.

Ak to národné zákonodarstvo umožňuje a prihlasovateľ predpokladá, že jeho riešenie bude využívané v niektorom konkrétnom štáte, je vhodné pokúsiť sa o zabezpečenie ochrany úžitkovým vzorom v tomto štáte prostredníctvom podania národnej prihlášky úžitkového vzoru. Na začatie konania o prihláške úžitkového vzoru je potrebné požiadať o udelenie ochrany, predložiť opis technického riešenia s nárokmi na ochranu v príslušnom jazyku, zaplatiť poplatky a zvoliť si zástupcu, ktorý je oprávnený zastupovať prihlasovateľa v konaní pred týmto patentovým úradom.

Podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty) môže prihlasovateľ požiadať o ochranu jeho vynálezu v zahraničí. PCT spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization - WIPO) so sídlom v Ženeve. Podaním medzinárodnej prihlášky sú ako štáty, v ktorých žiadateľ požaduje ochranu vynálezu, automaticky určené všetky štáty, ktoré sú ku dňu podania medzinárodnej prihlášky zmluvnými štátmi PCT. Vo vzťahu ku každému štátu je automaticky určené, že medzinárodnou prihláškou sa žiada o udelenie každého druhu ochrany, ktorý je v danom štáte dostupný (http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/typesprotection.pdf), vrátane udelenia národného a aj regionálneho patentu, ak je to vo vzťahu k danému štátu aplikovateľné.

Medzinárodnú prihlášku môžu podať na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") v Banskej Bystrici všetci občania Slovenskej republiky alebo osoby, ktoré majú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo. Medzinárodná prihláška musí byť podaná v anglickom, francúzskom, nemeckom alebo slovenskom jazyku. Žiadosť (formulár PCT/RO/101, Inštrukcia pre prihlasovateľov (PDF, 2,1 MB)) musí byť vždy predložená v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Medzinárodná prihláška môže byť na úrad podaná v papierovej forme alebo v elektronickej forme prostredníctvom systému ePCT.

Konanie o medzinárodnej prihláške začína podaním medzinárodnej prihlášky. Podanie medzinárodnej prihlášky a ďalšie konanie o nej podliehajú zaplateniu príslušných poplatkov (http://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/poplatky-pct). Konanie o medzinárodnej prihláške pozostáva v zásade z dvoch základných fáz – medzinárodnej fázy konania a národnej fázy konania.

V medzinárodnej fáze konania prihlasovateľom zvolený orgán pre medzinárodnú rešerš vypracuje vo vzťahu k predmetu medzinárodnej prihlášky správu o medzinárodnej rešerši a písomný posudok. Prihlasovateľ, ktorý podáva medzinárodnú prihlášku na úrad, si môže ako orgán pre medzinárodnú rešerš zvoliť Európsky patentový úrad alebo Vyšehradský patentový inštitút. Prihlasovateľ sa na základe výsledkov rešerše a písomného posudku rozhodne, či požiada o udelenie ochrany na jeho vynález v konkrétnych ním zvolených štátoch, resp. či požiada o udelenie príslušného regionálneho patentu (národná fáza konania). Lehota na vstup do národnej fázy konania je podľa PCT 30 mesiacov od dátumu práva prednosti, pričom legislatíva príslušného štátu alebo regionálnej organizácie môže umožňovať ešte dlhšiu lehotu (obyčajne 31 mesiacov). Pre Luxembursko a Tanzániu, ktoré nemajú zosúladenú národnú legislatívu podľa ustanovení článku 22(1) PCT, je táto lehota kratšia. V týchto štátoch, ako aj niektorých ďalších je dlhšia lehota podmienená podaním návrhu na vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu. Podrobnejšie informácie o lehotách na vstup do národnej fázy konania pre jednotlivé štáty a regionálne organizácie je možné nájsť na webovej stránke WIPO (http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html).

Národná fáza konania prebieha podľa požiadaviek národnej legislatívy príslušného štátu, resp. legislatívy regionálnej organizácie. Prihlasovateľ pri vstupe do národnej fázy musí splniť touto legislatívou ustanovené požiadavky, zaplatiť príslušné poplatky a prípadne aj zvoliť si zástupcu, ktorý má oprávnenie zastupovať prihlasovateľa v konaní pred príslušným národným alebo regionálnym úradom.

Ďalšie informácie o konaní o medzinárodných prihláškach je možné získať na webovej stránke WIPO (http://www.wipo.int/pct/en/).