Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

IP SCAN: Často kladené otázky

IP Scan je profesionálna diagnostika duševného vlastníctva pre Vašu firmu. V rámci služby IP Scan Vám certifikovaný poskytovateľ zanalyzuje Váš obchodný model a produkty s cieľom vytvorenia stratégie v oblasti duševného vlastníctva. Na základe analýzy zistíte, aké sú prioritné oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť a ktoré je potrebné vyriešiť.

Službu IP Scan môžete využiť, ak ste malý alebo stredný podnik (ďalej ako „MSP“) a:

 • chcete si vytvoriť stratégiu ochrany Vašich myšlienok, produktov, alebo inovácií,
 • chcete získať prehľad a konkrétne odporúčania o možnostiach ochrany duševného vlastníctva na Slovensku aj v zahraničí,
 • chcete vedieť, ako získať finančné príspevky v oblasti priemyselného vlastníctva.

MSP, ktorý chce požiadať o službu IP Scan, musí mať sídlo v krajine, v ktorej je k dispozícii oprávnený poskytovateľ tejto služby.

Pre získanie grantu treba navštíviť webovú stránku fondu pre MSP Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (ďalej ako EUIPO), kde je potrebné sa zaregistrovať a vyplniť jednoduchý formulár s informáciami o Vašej spoločnosti – žiadosť. K žiadosti je potrebné priložiť:

 • Výpis z účtu vašej spoločnosti, ktorý obsahuje tieto údaje: názov spoločnosti ako majiteľa účtu, celé číslo IBAN s kódom krajiny a kód BIC/SWIFT
 • Potvrdenie o DPH vašej spoločnosti alebo potvrdenie o vnútroštátnom identifikačnom čísle vašej spoločnosti vydané príslušným vnútroštátnym orgánom
 • Ak chcete ako MSP využiť služby externého zástupcu alebo ste externý zástupca konajúci v mene MSP, musíte predložiť čestné vyhlásenie podpísané oprávneným vlastníkom alebo zamestnancom MSP.

Požiadať o grant môžu majitelia, oprávnení zamestnanci malého a stredného podniku, alebo aj externí zástupcovia. Externým zástupcom sa rozumie akákoľvek tretia osoba, či už fyzická alebo právnická osoba, ktorú MSP riadne splnomocnil, aby ho právne zastupovala. Ak MSP, ktorý požiada o grant z fondu pre MSP, využíva služby externého zástupcu, pri vypĺňaní elektronickej prihlášky na webovej stránke EUIPO je potrebné predložiť čestné vyhlásenie, riadne podpísané oboma stranami.

 1. Na webovej stránke fondu pre MSP Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa zaregistrujete a vyplníte jednoduchý formulár s informáciami o Vašej spoločnosti (osvedčenie o registrácii DPH, prípadne osvedčenie o zápise do obchodného registra).
 2. EUIPO následne posúdi Vašu žiadosť, ktorú buď schváli, alebo Vás vyzve na doplnenie podkladov. Po schválení Vám zašle poukážku (voucher), v hodnote 1500 Eur, z ktorej si môžete uplatniť na IP Scan sumu najviac 800 Eur.
 3. Po získaní dotácie kontaktujete certifikovaného poskytovateľa služby IP Scan. IP Scan vykonávajú vybraní patentoví zástupcovia a advokáti. Zoznam poskytovateľov  nájdete kliknutím na tento odkaz. (PDF, 379,8 kB) (PDF, 89,4 kB) (PDF, 126,7 kB)
 4. Následne e-mailom na adresu ipscan@indprop.gov.sk požiadate o službu IP Scan s uvedením údajov o poskytovateľovi.
 5. Po schválení poskytovateľa Vám zašleme krátky úvodný dotazník, v ktorom vlastnými slovami popíšete, čo robíte, aké produkty máte a ako si chránite duševné vlastníctvo. Zároveň po schválení poskytovateľa ÚPV SR, uhradíte poskytovateľovi sumu za službu IP Scan. Poskytovateľ nám zašle doklad o Vašej platbe.
 6. Poskytovateľ s Vami zrealizuje rozhovor v trvaní 1-2 hodín, v rámci ktorého analyzuje všetky oblasti, ktoré je potrebné riešiť na tvorbu stratégie ochrany duševného vlastníctva.
 7. Následne poskytovateľ vypracuje analýzu a záverečnú správu. Tú zašle ÚPV SR na kontrolu kvality. V správe nájdete odporúčania, ktoré Vám pomôžu k tomu, aby ste si účinne ochránili duševné vlastníctvo. Pomôžu Vám nastaviť vhodnú stratégiu, aby ste mohli účinne rozvíjať Vaše podnikanie cez duševné vlastníctvo.  
 8. Po tom, čo správu schváli ÚPV SR, zašleme Vám potvrdenie dokladu o platbe za službu IP Scan. Toto potvrdenie bude prílohou Vašej žiadosti, ktorou požiadate o refundáciu nákladov na IP Scan cez Vaše používateľské konto na webovej stránke fondu pre MSP Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Následne Vám bude suma preplatená z fondu pre MSP.

EUIPO posúdi Vašu žiadosť, ktorú buď do 15 pracovných dní schváli, alebo Vás v tejto lehote vyzve na doplnenie podkladov. EUIPO Vám po posúdení a schválení Vašej žiadosti zašle poukážku (voucher).

EUIPO Vám po schválení Vašej žiadosti zašle poukážku (voucher) v hodnote 1500 €. Žiadateľ o grant si však na službu IP Scan môže uplatniť maximálne sumu 800 €. Z tejto sumy mu bude preplatených najviac 90 %, t.j. 720 €.

Fond pre malé a stredné podniky EUIPO (SME Fund), z ktorého sa poskytuje grant na službu IP Scan, má obmedzené finančné prostriedky. Ak je žiadosť oprávnená, uplatní sa zásada „kto prv príde, ten prv berie“, na základe dátumu a času podania Vašej žiadosti.

 

Z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov na rok 2023 sa prijímanie žiadostí uzavrelo. Ďalšie žiadosti o poukazy na službu IP Scan bude možné podávať od 22. januára 2024. Pre aktuálne informácie o konkrétnom dátume spustenia podávania žiadostí na rok 2024 odporúčame sledovať webovú stránku ÚPV SR v časti Aktuality , alebo webovú stránku Fondu pre MSP EUIPO, alebo sa zaregistrovať na odber newslettera pre MSP od EUIPO.

IP Scan vykonávajú vybraní patentoví zástupcovia a advokáti. Zoznam poskytovateľov nájdete kliknutím na tento odkaz. (PDF, 379,8 kB)

Základným východiskom poskytnutia služby IP Scan je zachovanie dôvernosti. Preto EUIPO nastavilo podmienky tak, že poskytovateľ služby IP Scan uzatvára s príjemcom služby dohodu o mlčanlivosti. Zamestnanci ÚPV SR, ktorí vykonávajú administráciu, sú takisto povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s administráciou služby IP Scan, a to na základe osobitných právnych predpisov (zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov).

Z grantových prostriedkov SME Fund sa refunduje 90 % z fakturovanej sumy za poskytnutie služby IP Scan, avšak najviac do maximálnej výšky refundácie za poskytnutie služby IP Scan stanovenej EUIPO pre Slovenskú republiku,  t. j. 720 €. V prípade, že bude celková suma faktúry vyššia ako 800 € (bez DPH v prípade platiteľa DPH), na základe potvrdenia o platbe bude zohľadnená (a následne refundovateľná zo strany EUIPO) len suma 720 €. V prípade, že je celková suma faktúry nižšia ako 800 € (bez DPH v prípade platiteľa DPH), na základe potvrdenia o platbe bude zohľadnených 90% z fakturovanej sumy za poskytnutie služby IP Scan.

Službu IP Scan môže v Slovenskej republike poskytovať advokát alebo patentový zástupca, ktorý úspešne absolvoval online školenie EUIPO pre poskytovateľov služby IP Scan (IP Scan Training) a následne sa zúčastnil online školenia organizovaného ÚPV SR, zameraného na špecifiká poskytovania služby IP Scan v Slovenskej republike.

 

Termíny uvedených školení po zverejnení zo strany EUIPO a školení ÚPV SR nájdete na webovej stránke ÚPV SR v sekcii Aktuality. Informáciu o konaní najbližších školení IP Scan zasiela ÚPV SR aj Slovenskej advokátskej komore a Slovenskej komore patentových zástupcov.

 

Najbližší termín školenia EUIPO IP Scan Training je naplánovaný na 28. februára 2024. Zaregistrovať sa na školenie IP Scan Training je potrebné do 23. februára 2024 prostredníctvom e-mailovej adresy ipscan(zavináč)indprop.gov.sk, s uvedením mena, priezviska a kontaktnej e-mailovej adresy advokáta alebo patentového zástupcu. Termín nadväzujúceho online školenia zo strany ÚPV SR bude zverejnený v priebehu februára. 

 

Advokátom a patentovým zástupcom, ktorí absolvovali skôr uvedené školenia, vystaví ÚPV SR na ich žiadosť Osvedčenie a zároveň ich zapíše do zoznamu poskytovateľov služby IP Scan. Zoznam poskytovateľov služby IP Scan je  zverejnený na webovej stránke ÚPV SR.  Odborným predpokladom výkonu činnosti poskytovateľa služby IP Scan sú skúsenosti a znalosti v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

 

Na reálny výkon služby IP Scan vrátane vypracovania Správy IP Scan pre príjemcu služby IP Scan (MSP) je oprávnený len advokát alebo patentový zástupca zapísaný v zozname poskytovateľov IP Scan. Rešpektujeme spôsob výkonu advokácie, resp. výkonu činnosti patentového zástupcu podľa osobitných predpisov, avšak autorom výstupov služby IP Scan musí byť osoba zapísaná do zoznamu poskytovateľov služby IP Scan (výstupy podpisuje táto osoba, pričom uvádza spôsob výkonu advokácie, resp. spôsob výkonu činnosti patentového zástupcu. Takisto je možné, aby  platba za poskytnutie služby IP Scan bola uhradená zo strany MSP spoločnosti, v rámci ktorej advokát vykonáva advokáciu, resp. patentový zástupca vykonáva  činnosť patentového zástupcu).

Najbližší termín školenia EUIPO IP Scan Training je naplánovaný na 28. februára 2024. Zaregistrovať sa na školenie IP Scan Training je potrebné do 23. februára 2024 prostredníctvom e-mailovej adresy ipscan(zavináč)indprop.gov.sk, s uvedením mena, priezviska a kontaktnej e-mailovej adresy advokáta alebo patentového zástupcu. Termín nadväzujúceho online školenia zo strany ÚPV SR bude zverejnený v priebehu februára. 

 

Informáciu o konaní najbližších školení IP Scan zasiela ÚPV SR aj Slovenskej advokátskej komore a Slovenskej komore patentových zástupcov.

Viac informácií o finančnej podpore pre Váš podnik, ako aj službe IP Scan nájdete na stránkach ÚPV SR alebo fondu pre MSP EUIPO. V prípade záujmu o službu IP Scan sa obráťte na Slovenskú komoru patentových zástupcov, alebo na Slovenskú advokátsku komoru. S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť aj na informačné centrum ÚPV SR, a to buď e-mailom na adrese ipscan@indprop.gov.sk alebo telefonicky na čísle 048/43 00 111, prípadne 048/43 00 131.