Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Konania vedené na ÚPV SR

Opis služby

Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o predĺženie lehoty, informáciu, nahliadnutie do spisu, opravu, pokračovanie v konaní, poskytnutie súčinnosti, uvedenie do predošlého stavu, vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu, zastavenie konania, vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia, zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra, vzatie žiadosti späť a podanie žiadosti inde neuvedenej pre oblasti patentov, európskych patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem požiadať o predĺženie lehoty, informáciu, nahliadnutie do spisu, opravu, pokračovanie v konaní, poskytnutie súčinnosti, uvedenie do predošlého stavu, vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu, zastavenie konania, vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia, zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra, vzatie žiadosti späť a podanie žiadosti inde neuvedenej pre oblasti patentov, európskych patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Spôsob použitia služby
Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár, ktorý po vyplnení občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad. Po spustení služby je potrebné uviesť spisovú značku, kde je žiadané o vykonanie služby, napr. v prípade patentu vo formáte 1-2020 alebo v prípade európskeho patentu 3111888.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Podaním niektorých žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia. Výška správnych poplatkov je pre položky:
predĺženie lehoty – 20 EUR za druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty
pokračovanie v konaní – 66 EUR
uvedenie do predošlého stavu – 166 EUR
vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu – 4 EUR za každú aj začatú stranu

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/instrukcie-pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/pravne-predpisy-metodiky-instrukcie
https://www.indprop.gov.sk/patenty/dodatkove-ochranne-osvedcenia/pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/pravne-predpisy-metodiky-konania

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu. Podrobnosti o náležitostiach potrebných pre podanie v listinnej forme sú definované vyhláškou úradu.

Spustiť elektronickú službu