Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

FAQ - Často kladené otázky - Topografie polovodičových výrobkov

Právo na ochranu topografie patrí jej pôvodcovi, t. j. osobe, ktorá vytvorila topografiu vlastnou tvorivou duševnou činnosťou. Ak pôvodca vytvoril topografiu v rámci plnenia úloh z pracovného vzťahu, právo na ochranu topografie patrí zamestnávateľovi pôvodcu topografie. Ak právo na ochranu topografie nevznikne pôvodcovi, ani zamestnávateľovi pôvodcu topografie, právo na ochranu patrí tomu, kto na základe výlučného oprávnenia získaného od pôvodcu alebo zamestnávateľa pôvodcu topografie ako prvý na území Slovenskej republiky obchodne využil topografiu, ktorá nebola dovtedy obchodne využitá nikde na svete. Právo na ochranu topografie patrí aj právnym nástupcom uvedených osôb.
Právo na ochranu topografie polovodičového výrobku si na území Slovenskej republiky môžu uplatniť uvedené osoby, ktoré sú občanmi alebo majú bydlisko, sídlo, podnik alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky alebo štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie. Ostatné osoby si právo na ochranu topografie môžu uplatniť len vtedy, ak je splnená podmienka vzájomnosti.

Prihláška topografie polovodičového výrobku musí obsahovať:

  • žiadosť o zápis topografie do registra,
  • podklady umožňujúce identifikáciu topografie, prípadne aj samotný polovodičový výrobok obsahujúci topografiu a dátum prvého obchodného využitia topografie, ak je skorší ako dátum podania prihlášky.

Podklady umožňujúce identifikáciu topografie polovodičového výrobku musia obsahovať výkresy alebo fotografie vzorov vrstiev alebo masiek na výrobu polovodičového výrobku alebo jednotlivých vrstiev polovodičového výrobku očíslované podľa časovej postupnosti pri výrobe. Detaily rozhodujúce pre identifikáciu topografie polovodičového výrobku musia byť na výkresoch alebo fotografiách rozlíšiteľné.

Konanie o prihláške topografie je založené na tzv. registračnom princípe. Ak prihláška obsahuje predpísané náležitosti, úrad ju zapíše do registra, vydá prihlasovateľovi osvedčenie o zápise a zápis oznámi vo vestníku úradu.
Ak prihláška nezodpovedá zákonom ustanoveným požiadavkám, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky prihlášky odstránil. Ak tak prihlasovateľ v určenej lehote neurobí, úrad konanie o prihláške zastaví.
Úrad na návrh tretej osoby vymaže topografiu z registra, ak sa zistí, že neboli splnené zákonom stanovené podmienky na jej zápis do registra. Výmaz má účinky, ako keby topografia nebola zapísaná do registra.

Ochrana topografie vzniká dňom prvého obchodného využitia topografie, ak bola prihláška podaná úrade do dvoch rokov od tohto využitia, alebo dňom podania prihlášky, ak predtým nebola topografia obchodne využitá.

Ochrana topografie polovodičového výrobku sa skončí uplynutím desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom ochrana topografie vznikla.

Majiteľ topografie polovodičového výrobku má výlučné právo topografiu využívať, reprodukovať, previesť práva z topografie na tretiu osobu a poskytnúť súhlas alebo zakázať reprodukovať topografiu, vyrábať polovodičový výrobok, ktorý obsahuje topografiu a obchodne využívať alebo na tento účel dovážať topografiu alebo polovodičový výrobok, ktorý obsahuje topografiu.