Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Vyhodnotenie ankiet

Vyhodnotenie anketovej otázky: "O ktoré informácie by ste mali záujem, aby boli zverejnené vo forme datasetov na https://data.gov.sk/?"

Do ankety sa zapojilo 540 respondentov. Hlasovalo sa od 10.6.2021 do 31.1.2022. Percentuálne rozloženie odpovedí Vám ponúkame v nasledujúcej tabuľke:

Znenie odpovedePočet hlasovPercentuálne zastúpenie
1. Počet žiadostí (v zmysle zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám) 176 33 %
2. Počet zamestnancov úradu aj s tabuľkovým zaradením 136 25 %
3. Štatistické údaje o predmetoch priemyselného vlastníctva 108 20 %
4. Iné (návrhy poslané emailom) 120 22 %

 

Vyhodnotenie anketovej otázky: "Ako často využívate Webregistre?"

Do ankety sa zapojilo 909 respondentov. Hlasovalo sa od 5.3.2021 do 9.6.2021. Percentuálne rozloženie odpovedí Vám ponúkame v nasledujúcej tabuľke:

Znenie odpovedePočet hlasovPercentuálne zastúpenie
1. Denne 190 21 %
2. 2 – 3 x do týždňa 136 15 %
3. Niekoľkokrát za mesiac 210 23 %
4. Niekoľkokrát za rok 264 29 %
5. Nikdy 109 12 %
Spolu 909 100 %

 

Vyhodnotenie anketovej otázky: "Akou formou uskutočňujete podania na úrad? "

Do ankety sa zapojilo 3533 respondentov. Hlasovalo sa od 13.8.2019 do 5.3.2021. Percentuálne rozloženie odpovedí Vám ponúkame v nasledujúcej tabuľke:

Znenie odpovedePočet hlasovPercentuálne zastúpenie
1. Písomne listinným podaním 1257 35,58 %
2. Elektronicky cez elektronickú schránku prostredníctvom slovensko.sk 670 18,96 %
3. E-mailom s následným doplnením podkladov v listinnej podobe 620 17,55 %
4. Osobne 986 27,91 %
Spolu 3533 100 %

 


Vyhodnotenie anketovej otázky: "Akú formu výučby v oblasti duševného vlastníctva by ste uprednostnili?"

Do ankety sa zapojilo 36984 respondentov. Hlasovalo sa od 07. 08. 2012 do 12. 08. 2019. Percentuálne rozloženie odpovedí Vám ponúkame v nasledujúcej tabuľke:

Znenie odpovedePočet hlasovPercentuálne zastúpenie
1. Prezenčnú (semináre, kurzy organizované v priestoroch ÚPV SR) 14479 39,15 %
2. Dištančnú (e-learning) 11329 30,63 %
3. Kombinovanú 11176 30,22 %
Spolu 36984 100 %

 


Vyhodnotenie anketovej otázky: "Ktorú jazykovú verziu Espacenetu používate?"

Do ankety sa zapojilo 1035 respondentov. Hlasovalo sa od 06. 03. 2012 do 07. 08. 2012. Percentuálne rozloženie odpovedí Vám ponúkame v nasledujúcej tabuľke:

Znenie odpovedePočet hlasovPercentuálne zastúpenie
1. prevažne slovenskú verziu 200 19,32 %
2. prevažne anglickú verziu 150 14,49 %
3. výhradne anglickú verziu 191 18,45 %
4. inú, napr. nemeckú, francúzsku, českú atď. 161 15,56 %
5. Espacenet nevyužívam 136 13,14 %
6. neviem, čo je Espacenet 197 19,04 %
Spolu 1035 100%

 


 

Vyhodnotenie anketovej otázky: "Považujete informácie o možnostiach a spôsoboch registrácie predmetov priemyselného vlastníctva zverejnené prostredníctvom nášho webového sídla za dostatočné a obsažné?"

Do ankety sa zapojilo 1912 respondentov. Hlasovalo sa od 21. 04. 2011 do 14. 08. 2011. Percentuálne rozloženie odpovedí Vám ponúkame v nasledujúcej tabuľke:

Znenie odpovedePočet hlasovPercentuálne zastúpenie
Jednoznačne áno 519 27,14 %
Skôr áno 471 24,63 %
Skôr nie 476 24,90 %
Jednoznačne nie 446 23,33 %
Spolu 1912 100%

 


 

O ktorý prostriedok priemyselnoprávnej ochrany plánujete v období do 31. 07. 2011 v našom úrade požiadať?"

Do ankety sa zapojilo 1574 respondentov. Hlasovalo sa od 2. 2. 2011 do 21. 04. 2011. Percentuálne rozloženie odpovedí Vám ponúkame v nasledujúcej tabuľke:

Znenie odpovedePočet hlasovPercentuálne zastúpenie
Patent na vynález 232 14,74 %
Ochranná známka na označenie výrobkov a služieb 245 15,57 %
Úžitkový vzor na technické riešenie 230 14,61 %
Dizajn na vonkajšiu úpravu výrobku 206 13,09 %
Označenie pôvodu výrobkov a zemepisné 208 13,21 %
Topografia polovodičových výrobkov 188 11,94 %
Žiadny 265 16,84 %
Spolu 1574 100%

 


 

Vyhodnotenie anketovej otázky "Je vyhľadávanie informácií na webovej stránke intuitívne?"

Do ankety sa zapojilo 1879 jej návštevníkov. Z nich 33,85 % odpovedalo kladne, 33,32 % zúčastnených odpovedalo, že vyhľadávanie je pre nich čiastočne intuitívne a pre 32,84 % respondentov vyhľadávanie na stránke nie je intuitívne .

Tabuľkové vyhodnotenie anketovej otázky (16. 7. 2010 - 1. 2. 2011 )
Znenie odpovedePočet hlasovPercentuálne zastúpenie
Vyhľadávanie na webovej stránke je pre mňa intuitívne 636 33,85 %
Vyhľadávanie na webovej stránke je čiastočne intuitívne 626 33,32 %
Vyhľadávanie na webovej stránke nie je pre mňa intuitívne 617 32,84 %
Spolu 1879 100%

 


 

Vyhodnotenie anketovej otázky "Páči sa Vám nová webstránka?"

Novú oficiálnu webovú stránku úradu ohodnotilo celkovo 1434 jej návštevníkov. Z nich 46 % respondentov oceňuje nový dizajn stránky, 36 % k nej nezaujalo kladný postoj a 18 % webovú stránku považuje za priemernú.

Tabuľkové vyhodnotenie anketovej otázky (3. 8. 2009 - 30. 11. 2009 )
Znenie odpovedePočet hlasovPercentuálne zastúpenie
Stránka sa mi veľmi páči 369 26 %
Stránka sa mi páči 284 20 %
Stránka je priemerná 263 18 %
Stránka sa mi veľmi nepáči 234 16 %
Stránka sa mi vôbec nepáči 284 20 %
Spolu 1434 100%