Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Databázy a registre

Webregistre - vybrané údaje z registrov ÚPV SR

Stránka obsahuje prepojenia na databázy predmetov priemyselného vlastníctva prevádzkované Úradom priemyselného vlastníctva SR, medzinárodnými alebo regionálnymi inštitúciami a zahraničnými úradmi. Údaje v databázach prevádzkovaných úradom na internete majú informatívny charakter, nenahrádzajú výpis z registra a nie sú určené na právne úkony.

Priamy prístup: https://wbr.indprop.gov.sk

Databázy obsahujú údaje z registrov predmetov priemyselného vlastníctva vedených úradom. Aktualizácia prebieha na dennej báze. Návod na používanie je k dispozícii na hlavnej stránke v hornej časti Pomoc a tiež vo vyhľadávacích maskách pod ikonou „otáznik".

Ilustračný obrázok

V detailoch jednotlivých záznamov sú k dispozícii bibliografické údaje, údaje o stave konania prihlášok a právnom stave, úplné texty zverejnených patentových dokumentov vo formáte PDF, vyobrazenia ochranných známok a dizajnov, položky protokolu.

Webregistre obsahujú všetky dizajny a ochranné známky, prihlásené a registrované úradom od roku 1993 a ochranné známky registrované pred rokom 1993 úradmi štátnych útvarov, ktorých súčasťou bolo v tom čase územie Slovenskej republiky.

Patentové dokumenty vydané pred rokom 1993 úradmi štátnych útvarov, ktorých súčasťou bolo v tom čase územie Slovenskej republiky, sú k dispozícii nižšie na linke Úřadu průmyslového vlastnictví Českej republiky - databáza patentov a úžitkových vzorov.

.

Medzinárodné a EÚ databázy

 • PATENTSCOPE (WIPO)
  - databáza prevádzkovaná Svetovou organizáciou duševného vlastníctva s medzinárodnými prihláškami podanými podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) a v údajoch o patentových dokumentoch rôznych krajín.
 • Espacenet (EPO)
  - databáza prevádzkovaná Európskym patentovým úradom obsahuje viac ako 80 mil. patentových dokumentov z celého sveta. Je dostupná aj prostredníctvom národných patentových úradov členských krajín EPO s prostredím v príslušnom jazyku. Slovenská verzia Espacenet je dostupná na adrese: https://sk.espacenet.com/
 • Guide to Technology Databases (rôzne)
  - príručka k databázam týkajúcim sa technológií obsahuje prehľad vybratých bezplatných a platených databáz dostupných verejnosti prostredníctvom internetu. Príručku vydala Svetová organizácia duševného vlastníctva v roku 2012.
 • Úřad průmyslového vlastnictví Českej republiky - databáza patentov a úžitkových vzorov
  - zverejnené prihlášky vynálezov, udelené patenty a zapísané úžitkové vzory v Českej republike. Záznamy o dokumentoch obsahujú základné bibliografické údaje, v niektorých prípadoch anotácie, obrázok či chemický vzorec a úplné texty patentových dokumentov vydaných českým úradom vo formáte PDF.
 • MADRID MONITOR (WIPO)
  - databáza prihlášok a zapísaných medzinárodných ochranných známok, ktorý vedie Medzinárodný úrad v Ženeve
 • OCHRANNÉ ZNÁMKY EÚ (EUIPO)
  - databáza ochranných známok Spoločenstva s jednotnými účinkami na celom území Európskej únie.
 • Article 6ter (WIPO)
  - erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti únijných krajín, úradných skúšobní, puncovní a značky, skratky alebo názvy medzinárodných alebo medzivládnych organizácií podľa článku 6ter Parížskeho dohovoru
 • TMView
  - databáza ochranných známok členských krajín EÚ (národných, európskych, medzinárodných s určením pre SR, EÚ a jej členské štáty) v jazykoch všetkých zúčastnených krajín vrátane slovenského jazyka, s prepojeniami s národnými databázami a so systémom TMclass určeným na asistenciu pri zatrieďovaní tovarov a služieb.
 • Úřad průmyslového vlastnictví Českej republiky - databázy ochranných známok
  - databáza českých ochranných známok, medzinárodných ochranných známok určených pre ČR, zoznam všeobecne známych ochranných známok a českých známok vyhlásených za chýrne.
 • Designview
  - databáza dizajnov členských krajín EÚ (národných, európskych, medzinárodných s určením pre SR, EÚ a jej členské štáty) v jazykoch všetkých zúčastnených krajín vrátane slovenského jazyka, s prepojeniami na národné databázy.
 • RCD-ONLINE (EUIPO)
  - databáza zapísaných dizajnov Spoločenstva s jednotnými účinkami na celom území Európskej únie.
 • Hague Express Database (WIPO)
  - medzinárodné zápisy dizajnov podľa Haagskej dohody.
 • Databáze českých průmyslových vzorů
  - databáza obsahuje len české zapísané priemyselné vzory (dizajny) v rozsahu bibliografických údajov a vyobrazení. Účinok platných vzorov je na území Českej republiky.