Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Vyhlásenie o prístupnosti

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.indprop.gov.sk


Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.


Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

Textové dokumenty sú poskytovné s použitím grafiky, ako naskenované PDF, ide o dokumenty doručené úradu klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy). Tieto dokumenty úrad netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty. /Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah/. Obrázky neobsahujú alternatívny text (ALT) – /Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový odkaz/. Nie všetky informácie, ktoré sa pohybujú, blikajú, rolujú alebo sa automaticky aktualizujú, sú zachytiteľné pre indisponovaného človeka v jeho reakčný čas. /Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie/. Stránka nemá vždy v hlavičke definovaný zodpovedajúci jazyk. /Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky/. Farba sa v niektorých prípadoch používa ako jediný vizuálny prostriedok na poskytovanie informácií, označovanie akcie, vyvolávanie reakcie alebo na rozlišovanie vizuálneho prvku. Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb].

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

Informácia v dokumente sa poskytuje využitím grafiky. (Vyhláška č. 78/2020 Z.z, § 18). Textové dokumenty sú vo formáte DOC., príp. DOCX. (Vyhláška č. 78/2020 Z.z, § 19). Editovaveľné zverejnené textové dokumenty na stiahnutie sa neposkytujú súčasne vo formátoch DOCX a ODT (Vyhláška č. 78/2020 Z.z., § 19 ). Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu, napr.  DOCX, XLS, PDF, ZIP atď. (Vyhláška č. 78/2020 Z.z., § 19 ).


Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1.6.2022. Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením. Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 12.8.2022.


Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou a s obsahom webového sídla nás kontaktujte na e-mailovej adrese infocentrum@indprop.gov.sk. Správcom webového sídla je Úrad priemyselného vlastníctva SR a jeho prevádzkovateľom je spoločnosť ELET s.r.o..


Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk