Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Medzirezortná komisia pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Falšovanie výrobkov a autorské pirátstvo majú zničujúci účinok nielen na podnikanie. Podľa odhadov OECD dosiahol objem celosvetového obchodu s falšovanými a pirátskymi priemyselnými výrobkami v roku 2007 výšku 250 miliárd dolárov.
V súčasnosti sa falšovatelia v Európe orientujú najmä na tovar masovej spotreby, akými sú napr. potraviny, kozmetika, hygienické výrobky, lieky, hračky či náhradné dielce do automobilov, čo priamo ohrozuje zdravie a bezpečnosť všetkých spotrebiteľov. Vzhľadom na hospodársku recesiu a rozširujúci sa sortiment falšovaných výrobkov, ich negatívny vplyv narastá.

Opatrenia na regionálnej a národnej úrovni

Dňa 2. apríla 2009 bolo zriadené Európske stredisko pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva1 ako organizačná súčasť Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh. Poslaním strediska je prijímať opatrenia na zabezpečenie dostupnosti kvalitných informácií a štatistických údajov týkajúcich sa falšovania a pirátstva na vnútornom trhu EÚ, identifikovať a šíriť osvedčené postupy a dobrú prax súkromného sektora v rámci krajín EÚ, zvyšovať mieru povedomia verejnosti o negatívach falšovania a pirátstva a koordinovať súvisiace vzdelávanie.
Európska komisia vyzvala členské štáty na aktívnu spoluprácu so strediskom prostredníctvom národných kontaktných bodov a zriadením koordinačných štruktúr.

Nadväzne na výzvu a na základe záverov konzultácií s dotknutými rezortmi bol Úradom priemyselného vlastníctva SR vypracovaný návrh na zriadenie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (ďalej len komisia). Návrh bol schválený vládou SR dňa 16. marca 2011 uznesením č. 198.

Gestorom komisie je Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý je zároveň národným kontaktným bodom pre európske stredisko ,koordinujúci inštitucionálnu spoluprácu a implementáciu opatrení prijatých európskym strediskom.

Komisiu tvoria zástupcovia Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Generálnej prokuratúry, Slovenskej obchodnej inšpekcie a Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Úlohou komisie je najmä:

  • sledovať, posudzovať, zabezpečovať a koordinovať riešenie záležitostí medzirezortného charakteru týkajúcich sa problematiky ochrany a porušovania práv duševného vlastníctva, ktoré presahujú rámec pôsobnosti jedného rezortu,
  • vypracovať národnú stratégiu boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu a súvisiaci akčný plán; a koordinovať ich implementáciu,
  • koordinovať výmenu požadovaných informácií s európskym strediskom týkajúcich sa falšovania a autorského pirátstva na území Slovenskej republiky,
  • iniciovať a koordinovať informačné kampane a programy na zvyšovanie povedomia verejnosti o ochrane duševného vlastníctva,
  • sprostredkovať vzdelávanie pre dotknuté inštitúcie v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu,
  • poskytovať odbornú podporu správe Informačného portálu o duševnom vlastníctve (https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk).


Členovia komisie.pdf (PDF, 122,9 kB)

Štatút komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (PDF, 136,4 kB)

Národná stratégia boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (PDF, 181,7 kB)


1 Uznesenie Rady z 25. septembra 2008 o všeobecnom európskom pláne pre boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (Ú. v. EÚ C 253, 4.10.2008, s. 1 – 2)

Dvanáste pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Záznam zo stretnutia (PDF, 2,2 MB)

Program (PDF, 184,9 kB)


Desiate pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Záznam zo stretnutia (PDF, 2,8 MB)

Program (PDF, 471,1 kB)


Deviate pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Záznam zo stretnutia (PDF, 3,4 MB)

Program (PDF, 2,7 MB)


Ôsme pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Záznam zo stretnutia (PDF, 128,9 kB)

Program (PDF, 28,1 kB)


Siedme pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Záznam zo stretnutia (PDF, 159,7 kB)

Program (PDF, 25,1 kB)


Šieste pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Záznam zo stretnutia (PDF, 804,1 kB)

Program (PDF, 153,5 kB)


Piate pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Záznam zo stretnutia (PDF, 818,3 kB)

Program (PDF, 153,5 kB)


Štvrté pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Záznam zo stretnutia (PDF, 773,3 kB)

Program (PDF, 92,6 kB)


Tretie pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Záznam zo stretnutia (PDF, 485,3 kB)

Program (PDF, 65,0 kB)


Druhé pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Záznam zo stretnutia (PDF, 83,8 kB)

Program (PDF, 42,7 kB)


Prvé pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Záznam zo stretnutia (PDF, 56,5 kB)

Program (PDF, 22,4 kB)