Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Elektronické služby

Na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov (ďalej „používateľov") s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad") sprístupňuje úrad elektronické služby, prostredníctvom ktorých je možné rýchlo a bezpečne podávať prihlášky predmetov priemyselných práv a následných dokumentov k nim v elektronickej forme prostredníctvom internetu.

Elektronické služby úradu sú dostupné prostredníctvom troch systémov. Používateľom je odporúčané, aby sa pred výberom a použitím systému oboznámili s funkciami ktoré poskytuje a predišli tak vzniku prípadných problémov a nedorozumení súvisiacich s ich použitím.

Ústredný portál verejnej správy (ďalej „ÚPVS" alebo „slovensko.sk") je informačný systém verejnej správy, ktorý podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) umožňuje centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet.

Správcom ÚPVS je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI).

Technickým prevádzkovateľom ÚPVS je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Prijímateľom podaní je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „ÚPV SR").

Adresa elektronickej podateľne

https://www.slovensko.sk

Možnosti podávania

Výhody elektronického podávania

 • bezpečnosť (na prístup do elektronickej schránky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK kód), podania sú podpisované elektronickým podpisom vytvoreným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu)
 • efektívnosť (šetrenie času, nákladov na papier, tlač, poštu a pod.)
 • zníženie správnych poplatkov (50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka správnych poplatkov, pričom sa poplatok znižuje najviac o 70 eur)

Prostriedky potrebné na elektronické podávanie

Základné informácie na oboznámenie sa s ÚPVS a jeho použitím na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci sú uvedené na ÚPVS v časti "Ako začať". Na ÚPVS sú uvedené aj prostriedky potrebné na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci, detailné návody pre používateľov, popis funkcionalít, popis jeho spoločných modulov a pod.

V prípade otázok a problémov v súvislosti s elektronickým podávaním kontaktujte Ústredné kontaktné centrum ÚPVS alebo helpdesk ÚPV SR.

Portál elektronických služieb (ďalej "PES ÚPV SR") Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad") je prístupovým miestom k elektronickým službám, ktoré úrad poskytuje používateľom. PES ÚPV SR je dostupný 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Na prístup do PES ÚPV SR je potrebná identifikácia a autentifikácia používateľa prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), prípadne dokladom o pobyte s elektronickým čipom, alternatívnym autentifikátorom, autentifikačným certifikátom alebo prostriedkom elektronickej identifikácie z iného štátu Európskej únie (eIDAS node).

Správcom a technickým prevádzkovateľom PES ÚPV SR je úrad.

Adresa webového sídla PES ÚPV SR

https://mef.indprop.gov.sk

Zoznam poskytovaných elektronických služieb:

Elektronické služby, ktoré úrad poskytuje používateľom, sú rozdelené podľa jednotlivých predmetov priemyselných práv.

Patenty:

Dodatkové ochranné osvedčenia

Úžitkové vzory

Dizajny

Ochranné známky

Webregistre - vybrané údaje z registrov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Webové sídlo Úradu priemyselného vlastníctva SR

Registrácia používateľa do systému Eptos

Epoline® Online Filing (EPTOS) je systém poskytovaný Európskym patentovým úradom (ďalej „EPO"). Systém umožňuje vytvárať podania v elektronickej forme a odosielať ich na EPO, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a taktiež na národné úrady niektorých krajín.

Na systém Online filing (EPTOS) sa nevzťahuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Možnosti podávania

 • európske patentové prihlášky
 • národné patentové prihlášky
 • národné prihlášky úžitkových vzorov
 • žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení
 • preklady patentových nárokov zverejnených európskych patentových prihlášok s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka
 • preklady európskych patentových spisov s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka
 • následne podané dokumenty k:
  • národným patentovým prihláškam
  • národným prihláškam úžitkových vzorov
  • prekladom patentových nárokov zverejnených európskych patentových prihlášok do slovenského jazyka
  • prekladom európskych patentových spisov do slovenského jazyka

Výhody elektronického podávania

 • bezpečnosť (podania sú podpisované elektronickým podpisom vytvoreným prostredníctvom certifikátu uloženého na smart karte, komunikácia medzi počítačovými systémami pripojenými na internet je počas procesu odosielania podania šifrovaná prostredníctvom SSL protokolu; certifikát vydáva Certifikačná autorita EPO)
 • rýchlosť (okamžité vydanie potvrdenia o podaní, ktoré pri nových prihláškach obsahuje pridelené číslo prihlášky a dátum podania)
 • efektívnosť (šetrenie času a nákladov na papier, tlač, poštu a pod.)
 • zníženie poplatkov:
  • zľava z poplatku za podanie európskej patentovej prihlášky
  • 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka správnych poplatkov, pričom sa poplatok znižuje najviac o 70 eur

Prostriedky potrebné na elektronické podávanie

Základné informácie na oboznámenie sa s Online filing (EPTOS) sú dostupné na webovom sídle EPO. Všetky prostriedky potrebné na elektronické podávanie poskytuje EPO bezodplatne.

V prípade otázok a problémov v súvislosti s Online filing (EPTOS) kontaktujte helpdesk úradu alebo prostredníctvom kontaktného formuláru  EPO.