Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Právne predpisy, metodiky, inštrukcie

Inštrukcie sú určené pre prihlasovateľov patentových prihlášok podaných na Úrade priemyselného vlastníctva SR a slúžia ako návod na ich úpravu za účelom dodržiavania jednotnej formy prihlášok.

Inštrukcia ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma patentovej prihlášky

 Inštrukcia stanovuje požiadavky na úpravu patentovej prihlášky podávanej Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad") podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Patentová prihláška musí obsahovať:

 1. žiadosť o udelenie patentu (v jednom vyhotovení),
 2. opis vynálezu (v troch vyhotoveniach),
 3. aspoň jeden patentový nárok (v troch vyhotoveniach),
 4. anotáciu (v troch vyhotoveniach),
 5. príp. výkresy (v troch vyhotoveniach),
 6. identifikačné údaje prihlasovateľa, resp. spoluprihlasovateľov,
 7. identifikačné údaje pôvodcu, resp. spolupôvodcov vynálezu,
 8. identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený a
 9. ak prihlasovateľom nie je pôvodca, doklad o nadobudnutí práva na riešenie alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky je zamestnanecký vynález.

Žiadosť o udelenie patentu sa predkladá v jednom vyhotovení spravidla na tlačive vydanom úradom, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke úradu a v podateľni úradu.

Opis vynálezu musí obsahovať:

 1. názov vynálezu, tak ako je uvedený v žiadosti o udelenie patentu. Názov má byť stručný a presný, nemal by obsahovať viac ako 10 slov;
 2. oblasť techniky, ktorej sa vynález týka;
 3. charakteristiku doterajšieho stavu techniky, pokiaľ možno s presnou citáciou dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva;
 4. vysvetlenie podstaty vynálezu definovaného v patentových nárokoch. Táto časť opisu vynálezu má obsahovať aj opis pojmov používaných na vysvetlenie podstaty vynálezu. Toto vysvetlenie má byť dostatočné na pochopenie technického problému a jeho riešenia. Súčasne by malo byť poukázané na výhody, príp. nevýhody vynálezu vzhľadom na doterajší stav techniky. Na vysvetlenie podstaty vynálezu sa majú používať rovnaké termíny ako v patentových nárokoch;
 5. krátke opísanie obrázkov na výkresoch (ak sú súčasťou prihlášky); opis rezov, pohľadov a schém;
 6. aspoň jeden príklad uskutočnenia vynálezu. Počet a druh príkladov má byť zvolený tak, aby príklady napomáhali podrobnejšie vysvetliť vynález a preukazovali uskutočniteľnosť vynálezu. Je žiaduce, aby príklady dostatočne pokrývali rozsah ochrany, ktorý vyplýva z patentových nárokov. Ak patentová prihláška obsahuje výkresy, tak sa v tejto časti opisu pri jednotlivých znakoch vynálezu uvedú vzťahové značky, ktorými sú tieto znaky označené na výkrese. Ako vzťahové značky sa spravidla používajú arabské číslice; ak je ich viac, odporúča sa pripojiť ich zoznam na samostatnom liste. Vzťahové značky sa nepodčiarkujú a v opise sa uvádzajú bez zátvoriek;
 7. spôsob priemyselnej využiteľnosti vynálezu, ak to nie je zrejmé z predchádzajúcich častí opisu vynálezu.

Jednotlivé časti opisu vynálezu, ktoré sa uvádzajú za názvom vynálezu, sa označujú nadpismi: Oblasť techniky, Doterajší stav techniky, Podstata vynálezu, Prehľad obrázkov na výkresoch, Príklady uskutočnenia vynálezu, Priemyselná využiteľnosť. Nadpisy sa uvádzajú od ľavého okraja nad vlastným textom s jednoriadkovou medzerou.

 1. Ak sa vynález týka mechanických zmesí, majú byť tieto zmesi (do tej miery, ako je to možné) v opise charakterizované kvalitatívnymi a kvantitatívnymi vlastnosťami ich jednotlivých zložiek.
 2. Ak sa vynález týka produktov získaných fyzikálno-chemickým spôsobom, majú byť tieto produkty v opise charakterizované zložením a obsahom jednotlivých zložiek, prípadne fyzikálnou štruktúrou.
 3. Ak sa vynález týka konkrétnych chemických zlúčenín vrátane vysokomolekulárnych zlúčenín, majú byť tieto zlúčeniny v opise vymedzené názvom zlúčeniny podľa platnej chemickej nomenklatúry, štruktúrnym vzorcom zlúčeniny, prípadne všeobecným vzorcom.
 4. Ak je vynálezom liečivo, opis okrem fyzikálno-chemických charakteristík liečiva vhodne obsahuje aj výsledky farmakologických, prípadne klinických skúšok.
 5. Ak sa vynález týka biologicky aktívnych látok, opis okrem fyzikálno-chemických charakteristík týchto látok vhodne obsahuje aj výsledky skúšok biologickej účinnosti.
 6. Ak sa vynález týka produktov získaných premenou atómového jadra umelo vyvolanými jadrovými reakciami, majú byť tieto produkty v opise charakterizované vlastnosťami, ktoré sú nevyhnutné na ich jednoznačnú identifikáciu.
 7. Ak patentová prihláška uvádza nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, na ktoré sa vzťahuje štandard Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“) ST.26, zoznam nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií musí byť vypracovaný v súlade so štandardom WIPO ST.26 a musí byť poskytnutý v samostatnom elektronickom súbore. Vypracovanie zoznamu nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií ako súboru XML v súlade so štandardom WIPO ST.26 umožňuje softvérový nástroj WIPO Sequence.

Časť patentovej prihlášky obsahujúca patentové nároky má začínať na samostatnom liste s označením PATENTOVÉ NÁROKY.

Predmet, na ktorý sa požaduje ochrana, sa definuje najmenej v jednom patentovom nároku technickými znakmi vynálezu. Technickými znakmi vynálezu sa rozumejú napr. konštrukčné prvky zariadenia a ich vzájomné prepojenie v statickom stave, kvalitatívne a kvantitatívne zloženie zmesi, štruktúrny vzorec chemickej zlúčeniny a pod. Ak to charakter vynálezu nevylučuje, patentové nároky musia obsahovať:

úvodnú časť , ktorá obsahuje názov vynálezu alebo časť názvu vynálezu a technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie vynálezu a ktoré sú vo vzájomnej kombinácii súčasťou stavu techniky, a

význakovú časť, ktorá sa začína slovami „vyznačujúci sa tým, že", obsahujúcu technické znaky, na ktoré sa v spojení so znakmi, ktoré sú uvedené v úvodnej časti, požaduje ochrana. Pri splnení podmienky jednotnosti vynálezu môže byť v patentovej prihláške uvedených viac nezávislých patentových nárokov. Ku každému nezávislému patentovému nároku môžu byť uvedené patentové nároky týkajúce sa zvláštnych (výhodných) uskutočnení vynálezu (závislé patentové nároky).

Prihláška musí spĺňať podmienku jednotnosti, t. j. prihláška musí obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezcovskú myšlienku. Pri splnení podmienky jednotnosti môže byť v patentovej prihláške uvedených viac nezávislých patentových nárokov. Každý nezávislý patentový nárok môže byť doplnený patentovými nárokmi definujúcimi špecifické alebo výhodné uskutočnenia vynálezu (závislé patentové nároky).

Závislý patentový nárok obsahuje všetky znaky ktoréhokoľvek predchádzajúceho patentového nároku, pričom odkazuje, ak je to možné v úvodnej časti, na tento predchádzajúci patentový nárok a vo význakovej časti definuje ďalšie (špecifické alebo výhodné) znaky vynálezu. Prípustný je aj závislý patentový nárok, ktorý odkazuje na iný predchádzajúci závislý patentový nárok. Všetky závislé patentové nároky, ktoré odkazujú na predchádzajúci patentový nárok alebo na niekoľko predchádzajúcich patentových nárokov, musia byť uvedené v logickom usporiadaní.

Počet patentových nárokov musí byť primeraný povahe vynálezu, na ktorý sa požaduje ochrana. Patentové nároky sa číslujú vzostupne arabskými číslicami.

Patentové nároky nesmú obsahovať odkazy na opis alebo výkresy;to neplatí, ak je uvedenie odkazov na opis alebo výkresy nevyhnutné na zabezpečenie jasnosti patentového nároku. Nevhodné sú napríklad odkazy „ako bolo napísané v opise" alebo „ako je znázornené na obrázku".

V patentových nárokoch sa technické znaky zobrazené a označené na výkresoch vzťahovými značkami uvádzajú s týmito vzťahovými značkami. Vzťahové značky sa v patentových nárokoch musia uvádzať v okrúhlych zátvorkách.

Každý patentový nárok má byť vyjadrený jednou vetou.

Na listoch výkresov nesmie využitá plocha prekročiť rozmer 26,2 x 17 cm. Využitá alebo využiteľná plocha výkresov nesmie byť orámovaná. Okraje výkresov musia byť najmenej

 • 2,5 cm od hornej hrany výkresu,
 • 2,5 cm od ľavej hrany výkresu,
 • 1,5 cm od pravej hrany výkresu a
 • 1 cm od spodnej hrany výkresu.

Obrázky na výkresoch musia byť vyhotovené trvanlivými čiernymi, sýtymi, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami bez použitia iných farieb a tieňovania. Rezy v obrázku musia byť vyznačené šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar. Mierka obrázkov a ich grafické vyhotovenie musí byť také, že elektronická alebo fotografická reprodukcia pri dvojtretinovom lineárnom zmenšení umožňuje rozoznať aj podrobnosti. Ak je na výkrese uvedená mierka, musí byť znázornená graficky. Čísla, písmená a vzťahové značky na výkresoch musia byť jednoduché a jasné. V spojení s číslami alebo písmenami sa zátvorky, krúžky a úvodzovky nesmú používať. Výška čísel a písmen na výkresoch nesmie byť menšia ako 0,32 cm. Písmená musia byť v latinskej abecede, a ak je to obvyklé, môžu byť aj v gréckej abecede.

Jedna strana výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov. Ak obrázky vyhotovené na viacerých listoch znázorňujú jeden obrázok, musia byť usporiadané tak, že je z nich možné zostaviť celkový obrázok bez zakrytia niektorej časti čiastkových obrázkov. Obrázky sa číslujú vzostupne arabskými číslicami nezávisle od číslovania strán výkresu.

Vzťahové značky použité na výkrese musia byť vysvetlené v opise.

Výkresy nesmú obsahovať text. To neplatí, ak ide o krátke kľúčové heslá nevyhnutné na pochopenie výkresu, ako „voda", „para", „otvorené", „zatvorené", „rez A-A", alebo heslá uvádzané v elektrických obvodoch a blokových schémach alebo postupových diagramoch.

Anotácia musí obsahovať názov vynálezu a stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise, patentových nárokoch, prípadne na výkresoch. V anotácii musí byť uvedená oblasť techniky, ktorej sa vynález týka, a musí byť spracovaná tak, aby umožňovala pochopenie technického problému, podstatu jeho riešenia pomocou vynálezu a základné možnosti využitia vynálezu.

Anotácia sa uvádza na samostatnom liste a má byť taká stručná, ako to dovoľuje podstata vynálezu, nesmie obsahovať viac ako 150 slov.

Pokiaľ sú súčasťou prihlášky výkresy, prihlasovateľ môže označiť obrázok, ktorý najlepšie charakterizuje vynález a ktorý má byť zverejnený s anotáciou. Za technickými znakmi uvedenými v anotácii a zobrazenými na obrázku, ktorý má byť zverejnený s anotáciou, musia byť v okrúhlych zátvorkách uvedené príslušné vzťahové značky. Obrázok, ktorý najlepšie charakterizuje vynález a ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou, musí byť predložený na samostatnom liste.

Prihláška nesmie obsahovať výrazy alebo obrázky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi alebo znevažujú výrobky alebo postupy iných osôb, podstatu alebo hodnotu prihlášok alebo chránených technických riešení týchto osôb.

Prihláška musí byť predložená vo forme, ktorá umožňuje jej priamu elektronickú reprodukciu, je bez trhlín, bez záhybov a nepokrčená. Prihláška musí byť predložená na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4. Strany prihlášky musia byť orientované na výšku. Orientácia na šírku je prípustná, len ak ide o strany obsahujúce len obrázky alebo tabuľky, ktoré sa nezmestia na výšku.

Každá časť patentovej prihlášky (žiadosť o udelenie patentu, opis, patentové nároky, výkresy a anotácia) musí začínať na novej strane. Okraje strán prihlášky, okrem strán žiadosti o udelenie patentu a výkresov, musia byť najmenej

 • 2 cm od hornej hrany strany,
 • 2,5 cm od ľavej hrany strany,
 • 2 cm od pravej hrany strany a
 • 2 cm od spodnej hrany strany.

Strany prihlášky obsahujúce opis, patentové nároky, výkresy a anotáciu musia byť očíslované vzostupne arabskými číslicami a čísla strán musia byť uvedené v strede spodného okraja strany. Strany žiadosti o udelenie patentu sa nečíslujú.

Hodnoty fyzikálnych veličín sa musia v prihláške vyjadrovať v zákonných meracích jednotkách alebo v súlade s medzinárodnými zvyklosťami. V prihláške sa majú používať len pojmy, vzorce, značky a symboly, ktoré sú v danej oblasti všeobecne uznávané. Terminológia a vzťahové značky musia byť jednotné v celej prihláške. Vzťahové značky sa nepodčiarkujú, v anotácii a v patentových nárokoch sa vzťahové značky uvádzajú v okrúhlych zátvorkách, v iných častiach prihlášky sa vzťahové značky uvádzajú bez zátvoriek. V prihláške sa nesmú používať odtlačky pečiatok, nálepky, čiarové kódy a iné označenia, ktoré nesúvisia s obsahom prihlášky.
Ak sa v prihláške uvádzajú nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, na ktoré sa vzťahuje štandard Svetovej organizácie duševného vlastníctva ST.26 (WIPO ST.26), ich zoznam, ktorý je súčasťou opisu, musí byť vypracovaný v súlade s týmto štandardom a musí byť poskytnutý v samostatnom elektronickom súbore. Na vyhotovenie zoznamu nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií ako súboru XML v súlade s uvedeným štandardom je možné použiť softvérový nástroj WIPO Sequence, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html.

Prihláška musí byť vypracovaná vo fontoch písma Courier New, Tahoma alebo Times New Roman. Veľkosť písma musí byť 12 až 14 bodov a všetky znaky v jednom odseku textovej časti musia mať rovnakú veľkosť písma. Pri písaní textu sa nesmie používať kurzíva, tučné písmo, horný index a dolný index. Text sa nesmie odsadzovať, podčiarkovať a zarovnávať. Tieto požiadavky sa nevzťahujú na obrázky, grafické symboly, značky, chemické vzorce a matematické vzorce, ktoré sú súčasťou prihlášky. Pri vypracovaní prihlášky sa musí použiť čierna farba a riadkovanie 1,5.

Ak sú súčasťou prihlášky tabuľky, tieto musia byť ohraničené plnými čiarami, ktoré majú hrúbku najmenej 1,5 bodu. V tabuľkách sa musí používať biele pozadie.

Pri vypracovávaní podkladov patentovej prihlášky sa odporúča v maximálnej možnej miere rešpektovať odporúčania štandardu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO") s označením Standard ST.22, ktorý sa týka úpravy patentových prihlášok s cieľom uľahčiť ich spracovanie optickým rozpoznaním znakov. Originálny text štandardu ST.22 je k dispozícii na internetovej stránke WIPO a jeho slovenský preklad na internetovej stránke úradu.

Dátum poslednej revízie textu: január 2019

Ako príklad na vypracovanie patentovej prihlášky slúži aj odkaz na vzor (PDF, 231,9 kB).