Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Prihlasovanie dizajnov

Dizajnom sa rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter. Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo využívať zapísaný dizajn, to znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. Ochrana dizajnom trvá 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu a môže byť na základe žiadosti majiteľa dizajnu predĺžená najviac štyrikrát, a to vždy o ďalších 5 rokov na celkovú dobu 25 rokov.

Služba je súčasť procesov v rámci konania o dizajnoch, pričom prebieha vo viacerých krokoch od podania žiadosti o zápis dizajnu do registra, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom prostredníctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o zápis dizajnu do registra. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.

Odkaz na službu Prihlasovanie dizajnov