Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prihlasovanie dizajnov

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať prihlášku dizajnu, ktorý chráni vonkajšiu úpravu výrobku. Dizajn je spôsobilý ochrany, ak je nový a má osobitý charakter. Podrobnejšie informácie sú uvedené na https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/dizajny/podanie-prihlasky-dizajnu

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o ochranu vonkajšieho vzhľadu výrobku dizajnom.

Spôsob použitia služby
Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár, ktorý po vyplnení občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Podaním prihlášky dizajnu vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia. Ďalšie informácie a výška správnych poplatkov  sú uvedené na https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/dizajny/poplatky

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/dizajny/pravne-predpisy-metodiky-konania
Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu - odporúča sa použiť odporúčaný formulár na stiahnutie (PDF, 936,1 kB) (žiadosť).

Spustiť elektronickú službu