Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Iniciovanie sporového konania v úžitkových vzoroch

Elektronický formulár
Formulár slúži na podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru, návrhu na výmaz úžitkového vzoru a žiadosti o určenie úžitkového vzoru.

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať námietky proti zápisu úžitkového vzoru, návrh na výmaz úžitkového vzoru a žiadosť o určenie úžitkového vzoru.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem podať pripomienky k patentovateľnosti po zverejnení patentovej prihlášky, návrh na zrušenie patentu a žiadosť o určenie patentu.

Spôsob použitia služby
Služba sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Podaním námietok proti zápisu úžitkového vzoru, návrhu na výmaz úžitkového vzoru a žiadosti o určenie úžitkového vzoru vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/pravne-predpisy-metodiky-instrukcie

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu.

Spustiť elektronickú službu