Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Udeľovanie dodatkových ochranných osvedčení

Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom. Dodatkové ochranné osvedčenie môže byť udelené len majiteľovi základného patentu alebo jeho právnemu nástupcovi.

Služba je súčasť procesov v rámci konania o dodatkových ochranných osvedčeniach, pričom prebieha vo viacerých krokoch od podania žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom počas procesu udeľovania prostredníctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.

Odkaz na službu Udeľovanie dodatkových ochranných osvedčení