Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Patentové triedenie

Systémy triedenia predmetov priemyselného vlastníctva sú určené na usporiadanie alebo vyhľadávanie záznamov alebo dokumentov z oblasti priemyselného vlastníctva. Používajú sa najmä pri vykonávaní patentových rešerší, rešerší v ochranných známkach alebo dizajnoch.

Systémy triedenia umožňujú klasifikáciu vynálezov, technických riešení, označení tovarov a služieb alebo dizajnov, resp. patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok alebo zapísaných dizajnov do indexovaných, systematicky organizovaných oblastí, ktoré majú používateľom priemyselnoprávnych informácií pomáhať pri vyhľadávaní a spracovávaní dokumentov a údajov súvisiacich s ochranou predmetov priemyselného vlastníctva použitím technických a bibliografických údajov.

Symboly systémov triedenia uvádza väčšina krajín a organizácií na titulných listoch patentových dokumentov, vo vestníkoch a v databázach ako jeden z technických bibliografických údajov určený na vyhľadávanie pri vykonávaní patentových, známkových alebo dizajnových rešerší. Pravidelnou aktualizáciou sú systémy triedenia prispôsobované zmenám prebiehajúcim vo všetkých oblastiach techniky a v obchodných praktikách alebo artikloch.

Systémy triedenia sa rozdeľujú na tri základné druhy – patentové (platí aj pre úžitkové vzory), známkové (pre tovary a služby a pre obrazové prvky ochranných známok) a dizajnové (pre vonkajšie úpravy výrobkov). Podrobnejšie informácie o ich obsahu, štruktúre a súvisiacich záležitostiach sú uvedené na stránkach zameraných na informácie o konkrétnych druhoch systémov triedenia. Prepojenia na príslušné stránky o konkrétnych druhoch systémov triedenia sú uvedené v pravej časti tejto stránky ako súvisiace odkazy.

Systémy triedenia používané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky:

Upozornenie: Niektoré staršie vydania systémov triedenia, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle úradu spolu s aktuálnymi vydaniami, sú založené na starších technológiách a sprístupnené vo forme, ktorá nie je v súlade s platnými štandardmi pre systémy verejnej správy a nevzťahuje sa na ňu vyhlásenie o prístupnosti webového sídla Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Úrad ponecháva možnosť prístupu verejnosti k týmto vydaniam z praktických a historických dôvodov (napr. iný systém vyhľadávania ako v aktuálnych vydaniach) a nenesie zodpovednosť za ich prípadnú nefunkčnosť alebo nedostupnosť zo strany užívateľa súčasnými technológiami. Vyhľadávanie symbolov triedenia v starších vydaniach a práca s týmito vydaniami môžu byť užitočné ako pre pokročilých, tak aj pre začínajúcich používateľov, ako vhodný doplnok k používaniu oficiálnych informačných zdrojov. Staršie vydania systémov triedenia nie sú náhradou aktuálnych vydaní, ktoré sú prístupné z odkazov uvedených vyššie na tejto stránke.