Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Iniciovanie sporového konania v ochranných známkach

Opis služby

Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať pripomienky, návrh na zrušenie ochrannej známky, návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, námietky proti zápisu označenia, žiadosť o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu a žiadosť o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem podať pripomienky, návrh na zrušenie ochrannej známky, návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, námietky proti zápisu označenia, žiadosť o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu a žiadosť o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky.

Spôsob použitia služby
Služba sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú a námietok proti zápisu označenia vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/pravne-predpisy-metodiky-konania

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu - odporúča sa použiť odporúčaný formulár na stiahnutie (žiadosť).

Spustiť elektronickú službu