Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Jednotná patentová ochrana

Od 1. júna 2023 existuje v Európe ďalšia možnosť patentovej ochrany technických riešení – od tohto dátumu môžu byť technické riešenia v Európe chránené nielen národným patentom a klasickým európskym patentom, ale aj európskym patentom s jednotným účinkom.

Európskym patentom s jednotným účinkom, ako  to  vyplýva už  z jeho názvu, je európsky patent udelený Európskym patentovým úradom (EPÚ) podľa pravidiel a postupov ustanovených Európskym patentovým dohovorom, ktorého jednotný účinok je zaregistrovaný v registri pre jednotnú ochranu vedenom EPÚ.

Európsky patent s jednotným účinkom poskytuje jednotnú ochranu a má rovnaký účinok vo všetkých štátoch zapojených do systému jednotnej patentovej ochrany (pozrite časť Geografické pokrytie ochrany európskym patentom s jednotným účinkom). Obmedziť, previesť  alebo zrušiť ho je možné a zaniknúť môže len vo vzťahu k všetkým uvedeným štátom. Pokiaľ ide o licencie,  tie môžu byť udeľované pre celé územie alebo časť územia štátov zapojených do systému jednotnej patentovej ochrany.

Právny rámec

Právny rámec systému jednotnej patentovej ochrany tvoria dve nariadenia Európskej únie:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany a
NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov.

Porovnanie európskeho patentu s jednotným účinkom s klasickým európskym patentom

Konanie predchádzajúce udeleniu európskeho patentu je rovnaké bez ohľadu na to, či patent nadobudne v zúčastnených členských štátoch jednotný účinok alebo bude v týchto štátoch validovaný klasickým spôsobom. Rozdielne je spravovanie patentu v štádiu po udelení.

Majiteľ európskeho patentu, ktorého jednotný účinok je zaregistrovaný v registri pre jednotnú ochranu, nemusí v členských štátoch Európskej únie, ktoré ratifikovali Dohodu o Jednotnom patentovom súde, validovať svoj patent. Na rozdiel od klasického európskeho patentu sa európsky patent s jednotným účinkom neudržiava osobitne v každom štáte zapojenom do systému jednotnej patentovej ochrany. Európsky patent s jednotným účinkom sa udržiava centrálne – majiteľ patentu platí jeden ročný udržiavací poplatok, ktorý vyberá EPÚ.

Európsky patent s jednotným účinkom sa po udelení nerozpadne na zväzok národných patentov ako klasický európsky patent. Poskytuje jednotnú ochranu a má rovnaký účinok vo všetkých štátoch zapojených do systému jednotnej patentovej ochrany.

Európsky patent, ktorý v štátoch zapojených do systému jednotnej patentovej ochrany nadobudne jednotný účinok, môže byť v ostatných členských štátoch EÚ, ktoré sú zmluvnou stranou Európskej patentovej organizácie a ktoré do tohto systému zapojené nie sú, validovaný klasickým spôsobom. Súbežná (duplicitná) ochrana európskym patentom s jednotným účinkom a klasickým európskym patentom na rovnakom teritóriu nie je možná.


Registrácia jednotného účinku európskeho patentu

O registráciu jednotného účinku môže majiteľ európskeho patentu požiadať v lehote jedného mesiaca od zverejnenia oznámenia o udelení patentu v Európskom patentovom vestníku. Žiadosť o registráciu jednotného účinku sa podáva EPÚ v jazyku, v ktorom prebiehalo konanie o príslušnej európskej patentovej prihláške.

O registráciu jednotného účinku môže majiteľ európskeho patentu požiadať bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, bydlisko alebo sídlo. Výhody jednotnej patentovej ochrany tak môžu požívať všetci majitelia európskych patentov, nielen subjekty zo štátov zapojených do systému jednotnej patentovej ochrany.

Jednotnú patentovú ochranu je možné požadovať pre akýkoľvek európsky patent, ktorý je udelený 1. júna 2023 alebo po tomto dni. Jednotný účinok však môže nadobudnúť len európsky patent, ktorý bol udelený s rovnakým znením patentových nárokov pre všetky zúčastnené členské štáty.


Geografické pokrytie ochrany európskym patentom s jednotným účinkomEurópsky patent s jednotným účinkom bude môcť nadobúdať jednotný účinok vo  všetkých zúčastnených členských štátoch, teda vo všetkých členských štátoch Európskej únie, ktoré sa zapojili do systému jednotnej patentovej ochrany vytvorenej mechanizmom posilnenej spolupráce v zmysle nariadenia (EÚ) 1257/2012. Do systému jednotnej patentovej ochrany sa zapojilo 25 členských štátov Európskej únie, konkrétne Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Taliansko.

Na obrázku sú znázornené štáty, v ktorých bude môcť európsky patent v budúcnosti nadobudnúť jednotný účinok (zdroj https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html). 

Obrázok staty_vsetky.jpg 

Európsky patent však bude nadobúdať jednotný účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch až vtedy, keď Dohoda o Jednotnom patentovom súde nadobudne platnosť vo vzťahu k všetkým uvedeným štátom. Platí, že európsky patent, ktorého jednotný účinok bude zaregistrovaný v registri pre jednotnú patentovú ochranu, nadobúda jednotný účinok len v tých zúčastnených členských štátoch, ktoré k dátumu registrácie jednotného účinku patentu ratifikovali Dohodu o Jednotnom patentovom súde. Takisto platí, že teritoriálny rozsah jednotného účinku zostáva počas celého života patentu rovnaký – nebude sa zväčšovať s prípadnou ratifikáciou Dohody o Jednotnom patentovom súde ďalším zúčastneným členským štátom.

K 1. júnu 2023 Dohodu o Jednotnom patentovom súde ratifikovalo 17 zúčastnených členských štátov– Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Taliansko. Prvá generácia európskych patentov s jednotným účinkom teda nadobudne jednotný účinok len v týchto 17 štátoch.

Na obrázku sú znázornené štáty, v ktorých bude jednotný účinok nadobúdať prvá generácia európskych patentov s jednotným účinkom (zdroj  https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html).

Obrázok staty_aktual.jpg 


Udržiavane európskeho patentu s jednotným účinkom v platnostiUdržiavanie európskeho patentu s jednotným účinkom v platnosti je administratívne podstatne jednoduchšie a finančne menej nákladné ako udržiavanie platnosti klasického európskeho patentu. Na rozdiel od klasického európskeho patentu sa európsky patent s jednotným účinkom neudržiava osobitne v každom štáte, udržiava sa centrálne. Majiteľ patentu neuhrádza  poplatky  za udržiavanie platnosti patentu jednotlivým štátom zapojeným do systému jednotnej patentovej ochrany, za každý rok platnosti patentu platí jeden udržiavací poplatok, ktorý vyberá EPÚ.

Navyše, výška poplatkov za udržiavanie platnosti európskeho patentu s jednotným účinkom bola určená ako súčet udržiavacích poplatkov, ktoré by majiteľ patentu musel zaplatiť za udržiavanie platnosti klasického európskeho patentu v štyroch štátoch, v ktorých bolo v roku 2015 udržiavaných najviac európskych patentov – v Nemecku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve a Holandsku. Udržiavacie poplatky za európsky patent s jednotným účinkom sú teda podstatne nižšie ako súčet poplatkov, ktoré by majiteľ patentu musel uhradiť vo všetkých 25 zúčastnených členských štátoch alebo k dátumu začiatku fungovania systému v 17 zúčastnených členských štátoch.

Výška udržiavacích poplatkov za jednotlivé roky platnosti európskeho patentu s jednotným účinkom a jej porovnanie so sumou, ktorú by majiteľ patentu musel zaplatiť za udržiavanie klasického európskeho patentu vo všetkých 25 zúčastnených členských štátoch, je uvedená v tabuľke (zdroj– https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost.html).

Obrázok jp_poplatky,jpg


Poplatky splatné za prvých 10 rokov platnosti európskeho patentu s jednotným účinkom sú približne o 25 000 eur nižšie ako poplatky splatné za udržiavanie klasického európskeho patentu v 25 zúčastnených členských štátoch. Pri udržiavaní patentu v platnosti počas 20 rokov je rozdiel ešte výraznejší – suma poplatkov pri európskom patente s jednotným účinkom je o viac ako 125 000 eur nižšia ako pri klasickom európskom patente.


Jazykový režim európskeho patentu s jednotným účinkomV rámci konania o európskej patentovej prihláške sa uplatňuje jazykový režim zakotvený v Európskom patentovom dohovore, teda
prihláška musí byť podaná v jednom z úradných jazykov EPÚ alebo preložená do jedného z úradných jazykov EPÚ, ktorými sú angličtina, nemčina alebo francúzština,
jazykom konania o európskej patentovej prihláške je jazyk, v ktorom bola prihláška podaná alebo do ktorého bola preložená,
európska patentová prihláška je zverejnená v jazyku konania a
európsky patent je udelený v jazyku, v ktorom prebiehalo konanie o príslušnej prihláške; pred udelením patentu prihlasovateľ musí predložiť preklad patentových nárokov do zvyšných dvoch úradných jazykov EPÚ.

Aj v prípade uplatňovaného jazykového režimu zmena nastane až v štádiu po udelení patentu. Klasický európsky patent musí majiteľ validovať v štátoch, v ktorých má byť patent platný, pričom súčasťou validácie vo viacerých štátoch je predloženie prekladu patentu do úradného jazyka daného štátu. V prípade európskeho patentu s jednotným účinkom, po uplynutí prechodného obdobia, majiteľ patentu  nebude musieť predkladať preklad patentového spisu do žiadneho ďalšieho jazyka.

Počas prechodného obdobia, ktoré bude trvať minimálne 6 a maximálne 12 rokov, musí majiteľ európskeho patentu spolu so žiadosťou o registráciu jednotného účinku patentu predložiť aj
úplný preklad špecifikácie európskeho patentu do angličtiny, ak bol patent udelený v nemčine alebo francúzštine, alebo
úplný preklad špecifikácie európskeho patentu do akéhokoľvek iného úradného jazyka Európskej únie, ak bol patent udelený v angličtine.


Kompenzácia nákladov na preklad prihláškyMalým a stredným podnikom, fyzickým osobám, neziskovým organizáciám, univerzitám a verejným výskumným inštitúciám s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte Európskej únie, ktoré podajú európsku patentovú prihlášku v jednom z úradných jazykov únie, ktorý nie je úradným jazykom EPÚ, budú kompenzované náklady na preklad prihlášky vo výške 500 eur.

Príručka týkajúca sa jednotnej ochrany
Detailnejšie informácie týkajúce sa registrácie jednotného účinku európskeho patentu, udržiavania európskeho patentu s jednotným účinkom v platnosti, kompenzácie nákladov na preklad prihlášky a ďalších otázok súvisiacich s jednotnou patentovou ochranou sú uvedené v Unitary Patent Guide dostupnom na webovom sídle EPÚ.

Možnosť slovenských subjektov požiadať o registráciu jednotného účinku európskych patentov

Slovenskí majitelia európskych patentov udelených 1. júna 2023 a neskôr môžu požiadať o registráciu jednotného účinku svojho patentu a využívať výhody jednotnej patentovej ochrany napriek tomu, že Slovenská republika zatiaľ neratifikovala Dohodu o Jednotnom patentovom súde – o registráciu jednotného účinku môže majiteľ európskeho patentu požiadať bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, bydlisko alebo sídlo.

V dôsledku skutočnosti, že Slovensko zatiaľ neratifikovalo Dohodu o Jednotnom patentovom súde, budú môcť aj po 1. júni 2023 európske patenty nadobúdať účinky na území Slovenskej republiky len na základe ich „klasickej“ validácie, ktorej súčasťou je aj predloženie prekladu európskeho patentu do slovenského jazyka. Poplatky za udržiavanie platnosti týchto patentov bude naďalej vyberať ÚPV SR.


Užitočné odkazy: 

https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html
https://new.epo.org/en/legal/guide-up/2022/index.html
https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register.html

Samotné  nariadenie (EÚ) 1257/ 2012 ustanovuje, že európsky patent s jednotným účinkom poskytuje svojmu majiteľovi právo zabrániť tretím osobám dopustiť sa konania, voči ktorému poskytuje tento patent ochranu na území zúčastnených členských štátov, v ktorých má jednotný účinok, pričom rozsah tohto práva je jednotný vo všetkých zúčastnených členských štátoch, v ktorých má patent jednotný účinok. Je tak zdôraznená potreba prepojenia patentovej ochrany s účinným a jednotným systémom riešenia patentových sporov. Systém európskeho patentu s jednotným účinkom by bol bez existencie zodpovedajúceho nástroja, ktorým sa stal Jednotný patentový súd, systémom polovičatým a bezzubým. Ako konštatuje bod 24 preambuly nariadenia (EÚ) 1257/2012, zriadenie Jednotného patentového súdu na rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa európskeho patentu s jednotným účinkom je nutné, aby sa zabezpečilo správne fungovanie tohto patentu, konzistentnosť judikatúry, a tým aj právna istota a nákladová efektívnosť majiteľom patentu.

Dohoda o Jednotnom patentovom súde (Dohoda o JPS) vytvára špeciálny súdny systém vytvorený mimo inštitucionálneho a súdneho rámca EÚ – Jednotný patentový súd. Jednotný patentový súd je spoločným súdom členských štátov EÚ, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o JPS.

Dohoda o JPS je medzinárodnou zmluvou uzatvorenou výhradne medzi členskými štátmi EÚ bez účasti EÚ a tretích štátov. Členským štátom EÚ bola otvorená na podpis vo februári 2013 a má 25 signatárov, z ktorých dohodu zatiaľ ratifikovalo 17 zúčastnených členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Taliansko).

Znenie Dohody o Jednotnom patentom súde v slovenskom jazyku je dostupné v Úradnom vestníku EÚ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2013:175:FULL .

Dohoda o JPS nadobudla platnosť 1. júna 2023 a spustila fungovanie celého systému európskeho patentu  s jednotným  účinkom.  Od  januára   2022   bol   aplikovaný   Protokol   o predbežnej aplikácii Dohody o Jednotnom patentovom súde, čo  umožnilo vykonávať prípravné činnosti nevyhnutné pre plynulé a bezproblémové spustenie celého systému.

Jednotný patentový súd je tvorený Súdom prvého stupňa, Odvolacím súdom a kanceláriou. Súd prvého stupňa je decentralizovaný, skladá sa z ústrednej divízie v Paríži a v Mníchove a miestnych a regionálnych divízií. Miestna divízia sa zriaďuje na žiadosť zmluvného štátu. Počet miestnych divízií v zmluvnom štáte je však obmedzený na maximálne štyri. Regionálne divízie sa zriaďujú na žiadosť dvoch alebo viacerých zmluvných štátov. Prehľad zriadených miestnych a regionálnych divízií je dostupný na https://www.unified-patent-court.org/en/court/locationsOdvolací súd má sídlo v Luxemburgu.

Za sudcu Jednotného patentového súdu môže byť vymenovaný len štátny príslušník zmluvného štátu. Pre činnosť súdu sú potrebné dva typy sudcov, právnicky kvalifikovaní sudcovia a technicky kvalifikovaní sudcovia. Sudca s právnickou kvalifikáciou disponuje kvalifikáciou, ktorá je potrebná na vymenovanie do funkcie sudcu v zmluvnom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom. Sudca s technickou kvalifikáciou, ktorý je vymenovaný pre určitú oblasť alebo oblasti techniky, musí mať vysokoškolské vzdelanie a preukázať odbornosť v príslušnej oblasti techniky ako aj znalosti z občianskeho práva hmotného i procesného týkajúceho sa patentových sporov.

Jurisdikcia Jednotného patentového súdu pokrýva nielen európske patenty s jednotným účinkom (vrátane dodatkových ochranných osvedčení udelených na výrobok chránený európskym patentom s jednotným účinkom), ale aj klasické európske patenty (vrátane dodatkových ochranných osvedčení udelených na výrobok chránený klasickým európskym patentom) validované na území zmluvných štátov.

Konania týkajúce sa porušenia európskeho patentu s jednotným účinkom a klasického európskeho patentu rozhoduje miestna alebo regionálna divízia Súdu prvého stupňa podľa miesta porušenia a konania o zrušení patentov rozhoduje ústredná divízia.

Rozhodnutie Jednotného patentového súdu sa v prípade klasického európskeho patentu vzťahuje na územie tých zmluvných členských štátov, v ktorých má tento patent účinok. A z tohto dôvodu je potrebné upriamiť pozornosť majiteľov týchto patentov na tzv. prechodné obdobie a možnosti, ktoré ponúka.

Klasické európske patenty budú počas tohto prechodného obdobia siedmich rokov v režime duálnej jurisdikcie Jednotného patentového súdu a vnútroštátneho súdu (alebo iného príslušného vnútroštátneho orgánu) zmluvného štátu. V zásade to znamená možnosť výberu počas prechodného obdobia začať konanie o porušení patentu alebo o zrušení patentu na vnútroštátnom súde alebo na Jednotnom patentovom súde. Po uplynutí prechodného obdobia, ktoré môže byť predĺžené o ďalších sedem rokov, bude o klasických európskych patentoch rozhodovať výlučne Jednotný patentový súd.

Takisto má majiteľ „klasického“ európskeho patentu možnosť počas prechodného obdobia využiť tzv. opt-out, teda zvoliť si vyňatie z výlučnej právomoci Jednotného patentového súdu, čo môže byť výhodné napríklad v prípade, ak sa chce majiteľ patentu vyhnúť riziku centrálneho napadnutia platnosti a zrušenia patentu pre územia zmluvných štátov. Opt-out nie je možný, ak sa už začalo konanie pred Jednotným patentovým súdom. Naopak, ak sa ešte nezačalo konanie pred vnútroštátnym orgánom, je možné opt-out vziať späť a vrátiť sa do výlučnej právomoci Jednotného patentového súdu, čo môže byť pre majiteľa výhodné v prípade vymáhania práv. Opt-out a späťvzatie opt-outu sa oznamujú kancelárii Jednotného patentového súdu a nadobúdajú účinnosť zaregistrovaním v registri Jednotného patentového súdu. Potrebné inštrukcie k uplatneniu opt-outu sú dostupné na webovej stránke Jednotného patentového súdu, opt-outu je dedikovaná aj jedna zo sekcií FAQ ( https://www.unified-patent-court.org/en/faq/opt-out#faqs ).

Súdny poplatok za konanie o návrhu týkajúcom sa porušenia patentu pred Jednotným patentovým súdom pozostáva z pevne stanoveného (základného) poplatku 11 000 € a poplatku odvodeného od hodnoty sporu presahujúcej vopred stanovený strop (tento začína pri hodnote sporu od 500 000 € do 750 000 €, kedy je poplatok 2 500 €, a končí pri hodnote sporu viac ako 50 000 000 €, kedy je poplatok325 000 €). Poplatok za návrh na zrušenie patentu je 20 000 €.

Trovy konania úspešného účastníka konania spravidla znáša neúspešný účastník konania, výška náhrady trov konania je odstupňovaná podľa hodnoty sporu. Ustanovených je 10 úrovní stropu, najnižšia pri hodnote sporu do 250 000 € , kedy je strop náhrady 38 000 €, najvyššia pri hodnote sporuviacej ako 50 000 000 €, kedy je strop 2 000 000 €. V prípade, ak by výška náhrady trov konania ohrozila ekonomickú existenciu neúspešného účastníka, predovšetkým, ak je týmto účastníkom malý a stredný podnik, nezisková organizácia, univerzita, verejná výskumná inštitúcia alebo fyzická osoba, môže súd na návrh neúspešného účastníka znížiť aplikovateľný strop na určenie výšky náhrady trov.

Účastníci konania pred Jednotným patentovým súdom musia byť povinne zastúpení, a to advokátmi oprávnenými na zastupovanie v zmluvnom štáte alebo európskymi patentovými zástupcami so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Patentové spory je možné urovnať aj prostredníctvom mediácie a rozhodcovského konania. Stredisko pre mediáciu a rozhodcovské konanie v patentových veciach so sídlami v Ľubľane a Lisabone bude poskytovať nástroje na mediáciu a rozhodcovské konanie v patentových sporoch patriacich do rozsahu pôsobnosti Dohody o JPS. Mediačným alebo rozhodcovským konaním nie je možné európsky patent s jednotným účinkom alebo klasický európsky patent zrušiť alebo obmedziť.


Užitočné odkazy: 
https://www.unified-patent-court.org/en
https://www.epo.org/applying/european/unitary/upc.html