Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Žiadosť o zápis, zmenu alebo ukončenie licencie

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o zápis licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy, zmenu licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy a ukončenie licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy pre oblasti patentov, európskych patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem požiadať o zápis licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy, zmeny licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy a ukončenie licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy pre oblasti patentov, európskych patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Spôsob použitia služby
Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár, ktorý po vyplnení občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad. Po spustení služby je potrebné uviesť spisovú značku, kde je žiadané o vykonanie služby, napr. v prípade patentu vo formáte 1-2020 alebo v prípade európskeho patentu 3111888.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Podaním žiadosti o zápis licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy a ukončenie licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy pre oblasti patentov, európskych patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok vzniká poplatková povinnosť vo výške 20 EUR podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia. Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/patenty/dodatkove-ochranne-osvedcenia/pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/pravne-predpisy-metodiky-instrukcie
https://www.indprop.gov.sk/patenty/dodatkove-ochranne-osvedcenia/pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/patenty/topografie-polovodicovych-vyrobkov/pravne-predpisy-metodiky-instrukcie
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/pravne-predpisy-metodiky-konania

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu. Podrobnosti o náležitostiach potrebných pre podanie v listinnej forme sú definované vyhláškou úradu.

Spustiť elektronickú službu