Patenty

Doručovanie verejnou vyhláškou upravuje § 26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Táto forma doručovania sa použije v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.

V zmysle uvedeného ustanovenia sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán okrem toho zverejní písomnosť aj na svojej webovej stránke.


Verejné vyhlášky

Aktuálne nie sú zverejnené žiadne verejné vyhlášky.


Súvisiace odkazy