Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Verejné vyhlášky

Doručovanie verejnou vyhláškou upravuje § 26 zákona 71/1967 (PDF, 122,9 kB) Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Táto forma doručovania sa použije v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.

V zmysle uvedeného ustanovenia sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán okrem toho zverejní písomnosť aj na svojej webovej stránke.

 

Doručenie verejnou vyhláškou - Rozhodnutie PP 68-2022/V-35-2024 (PDF, 523,6 kB)

Doručenie verejnou vyhláškou - Rozhodnutie PUV 83-2022/V-36-2024 (PDF, 520,5 kB)