Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Iniciovanie sporového konania v medzinárodných ochranných známkach

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať pripomienky k zápisu medzinárodnej ochrannej známky na území SR, návrh na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky, návrh na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky pre územie SR, námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie SR.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem podať návrh na vyhlásenie neplatnosti dodatkového ochranného osvedčenia, návrh na zrušenie/čiastočné zrušenie dodatkového ochranného osvedčenia, návrh na zrušenie predĺženia doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia, návrh zmeny doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia a žiadosť o určenie.

Spôsob použitia služby
Služba sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Podaním návrhu na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky, návrhu na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky pre územie SR, námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie SR vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/pravne-predpisy-metodiky-konania

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu - odporúča sa použiť odporúčaný formulár na stiahnutie (PDF, 755,5 kB) (žiadosť).

Spustiť elektronickú službu