Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Zmeny a obnovy v medzinárodnom registri

Elektronický formulár
Formulár slúži na podanie žiadosti o zápis, zmenu alebo ukončenie licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy, o zápis alebo ukončenie zápisu záložného práva, o zápis prevodu, o zápis zástupcu alebo zmeny zástupcu, o zápis zmeny/názvu, sídla/adresy, o obnovu zápisu pre oblasť medzinárodných ochranných známok.

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o zápis, zmenu alebo ukončenie licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy, o zápis alebo ukončenie zápisu záložného práva, o zápis prevodu, o zápis zástupcu alebo zmeny zástupcu, o zápis zmeny/názvu, sídla/adresy, o obnovu zápisu pre oblasť medzinárodných ochranných známok.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem požiadať o zápis, zmenu alebo ukončenie licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy, o zápis alebo ukončenie zápisu záložného práva, o zápis prevodu, o zápis zástupcu alebo zmeny zástupcu, o zápis zmeny/názvu, sídla/adresy, o obnovu zápisu pre oblasť medzinárodných ochranných známok.

Spôsob použitia služby
Služba sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby|
Podaním niektorých žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/pravne-predpisy-metodiky-konania

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu. Podrobnosti o náležitostiach potrebných pre podanie v listinnej forme sú definované vyhláškou úradu.

Spustiť elektronickú službu