Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Zmeny a obnovy v medzinárodnom registri

Opis služby

Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o zápis, zmenu alebo ukončenie licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy do medzinárodného registra, žiadosť o zápis alebo ukončenie zápisu záložného práva do medzinárodného registra, žiadosť o zápis prevodu do medzinárodného registra, žiadosť o zápis zástupcu alebo zápis zmeny zástupcu do medzinárodného registra, žiadosť o zápis zmeny mena/názvu, sídla/adresy do medzinárodného registra, žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre oblasť medzinárodných ochranných známok.

Komu je služba určená

Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem podať žiadosť o zápis, zmenu alebo ukončenie licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy do medzinárodného registra, žiadosť o zápis alebo ukončenie zápisu záložného práva do medzinárodného registra, žiadosť o zápis prevodu do medzinárodného registra, žiadosť o zápis zástupcu alebo zápis zmeny zástupcu do medzinárodného registra, žiadosť o zápis zmeny mena/názvu, sídla/adresy do medzinárodného registra, žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre oblasť medzinárodných ochranných známok prostredníctvom úradu.

Spôsob použitia služby

Služba sprístupní elektronický formulár. Po spustení služby je potrebné uviesť spisovú značku bez prefixu "POZ" alebo "MOZ". Ak je požadované vykonať službu na základe prihlášky národne podanej ochrannej známky, je potrebné uviesť jej číslo spisu, napr. 1-2012. Inak sa uvádza číslo medzinárodnej ochrannej známky napr. 1696241. Po začatí písania spisovej značky systém ponúkne zoznam spisov, ktoré sú vedené v registroch úradu. V prípade uvedenia nesprávnej spisovej značky systém nebude môcť doplniť do elektronického formulára údaje, ktoré úrad vedie v registroch. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle na úrad. Odoslaný formulár sa automatizovane ukladá aj v elektronickej schránke občana alebo podnikateľa na ústrednom portáli verejnej správy do priečinka odoslané.

Vyžadovanie autentifikácie a autorizácie na použitie služby

Na použitie služby je potrebné sa prihlásiť autentifikátorom, napr. občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a na odoslanie podania je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie. Bez elektronického podpisu nie je možné odoslanie podania.

Spoplatnenie služby

Podaním niektorých žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

URL súvisiacej legislatívy
Prístupový kanál na používanie služby

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu.

Formálne náležitosti žiadosti o zápis zmeny v medzinárodnom registri

Žiadosť o zápis zmeny v medzinárodnom registri (žiadosť o zápis, zmenu alebo ukončenie licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy do medzinárodného registra, žiadosť o zápis alebo ukončenie zápisu záložného práva do medzinárodného registra, žiadosť o zápis prevodu do medzinárodného registra, žiadosť o zápis zástupcu alebo zápis zmeny zástupcu do medzinárodného registra, žiadosť o zápis zmeny mena/názvu, sídla/adresy do medzinárodného registra, žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre oblasť medzinárodných ochranných známok) sa podávajú úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v štátnom jazyku. Podanie musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Podrobnosti o náležitostiach potrebných pre podanie v listinnej podobe sú stanovené vo vykonávacom predpise k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode ktorý je dostupný na odkazoch v časti URL súvisiacej legislatívy. Tlačivá pre žiadosti o zápis zmeny v medzinárodnom registri sú dostupné na webovom sídle WIPO.

Spustiť elektronickú službu