Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Patenty

Podľa zákona č. 435/2001 Z.z, o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (patentový zákon) sa patenty udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné, a to po vykonaní formálno-právneho a vecného prieskumu. Uplatňuje sa tzv. odložený prieskum, so zverejňovaním prihlášok po uplynutí osemnástich mesiacov odo dňa priority. Úplný prieskum sa vykoná na základe žiadosti, ktorá musí byť podaná najneskôr do 36 mesiacov od podania patentovej prihlášky. Je možné patentovať aj chemicky vyrobené látky a liečivá.

Doba platnosti patentu je 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Predpokladom trvania platnosti patentu je platenie udržiavacích poplatkov.

Ilustračný obrázok


Štyri dôvody prečo chrániť duševné vlastníctvo - Patenty

  1. monopol na komerčné využívanie vynálezu
  2. ochrana investícií vložených do výskumu
  3. ochrana pred neoprávneným využívaním vynálezu
  4. strategický kapitál podniku