Časopis Duševné vlastníctvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva - v súčasnosti jediné slovenské periodikum, ktoré sa zameriava na problematiku priemyselných a autorských práv. V odbornom časopise, ktorý vychádza od roku 2023 s polročnou periodicitou, sú uverejňované najmä pôvodné príspevky expertov v danej oblasti. V časopise nechýbajú diskusie a polemiky na aktuálne témy, informácie týkajúce sa judikatúry, profily úspešných vynálezcov a novátorov, recenzie, správy z ÚPV SR, z domova i zo zahraničia.

 

Redakčná rada časopisu

 

Predseda redakčnej rady:

Ing. Martin Kráľ - Podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
 

Členovia:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
JUDr. Richard Bednárik, PhD. – Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
JUDr. Michal Černý, PhD. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. – Hokkaido univerzita, Japonsko
doc. Dr. lur. Mgr. Martin Husovec – London School of Economics and Political Science (LSE), Veľká Británia
prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. – Metropolitní univerzita Praha, Česká republika
JUDr. Tomáš Klinka - patentový zástupca a ADR expert v oblasti doménových mien, Slovenská republika
doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
Dr. h.c.doc. Ing. Peter Mihók, CSc. – Slovenská obchodná a priemyselná komora
JUDr. Andrea Slezáková, LL.M. (München), PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
JUDr. Jakub Slovák – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – Slovenská akadémia vied
Mgr. Ing. Martin Žovic – patentový zástupca, Slovenská republika
 

Redakčný kruh:

JUDr. Lenka Midriaková riaditeľka odboru známok a dizajnov, ÚPV SR
Ing. Ingrid Brezňanová riaditeľka odboru sporových konaní, ÚPV SR
JUDr. Lucia Kováčiková riaditeľka odboru odvolacích konaní, ÚPV SR
Ing. Lukrécia Marčoková riaditeľka patentováho odboru, ÚPV SR
Mgr. Jitka Mikuličová riaditeľka legislatívno-právneho odboru, ÚPV SR
 

Výkonný redaktor:

Mgr. Patrícia Šimková, PhD., oddelenie medzinárodných vzťahov, ÚPV SR
 

Jazyková korektúra:

Mgr. Monika Halásová, odbor poplatkov a dokumentov, ÚPV SR
 

Grafická úprava:

Mgr. Janka Zimová, odbor poplatkov a dokumentov, ÚPV SR


Adresa redakcie:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
tel.: 0908 676 865
e-mail: casopisDVadresa el.poštyindprop.gov.sk


Cena predplatného časopisu v tlačenej a elektronickej verzii

Úrad priemyselného vlastníctva SR aj v ďalšom kalendárnom roku vychádza čitateľom v ústrety a bude vydávať časopis Duševné vlastníctvo v tlačenej aj v elektronickej verzii.
Tlačené periodikum je predplatiteľom distribuované poštou, cena jedného čísla je 4,50 €, ročné predplatné 9 € plus poštovné. Odberateľom sa účtuje poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.
Elektronické periodikum je od roku 2021 voľne dostupné k stiahnutiu. V prípade záujmu o notifikáciu o uverejnení časopisu v elektronickej podobe, vyplňte objednávku elektronického periodika.

Archív časopisu je dostupný v elektronickej aj v tlačenej podobe prostredníctvom objednávkového formulára. Archívne čísla sú spoplatnené.

Pokyny pre autorov

Špecializovaný odborný recenzovaný časopis Duševné vlastníctvo sa zameriava na problematiku teórie a praxe duševného vlastníctva a vychádza štyrikrát do roka.

Zaslané príspevky v rubrike Štúdie anonymne posudzujú dvaja nezávislí recenzenti a konečné rozhodnutie o publikácii všetkých zaslaných príspevkov je v kompetencii redakčnej rady. Orientačný čas recenzie je jeden mesiac. Články prechádzajú jazykovou korektúrou.

Uzávierka na prijímanie štúdií do časopisu má tieto pravidlá: do 15. januára sa prijímajú príspevky, ktoré sa uverejnia v 1. čísle; do 15. júna sa prijímajú príspevky, ktoré sa uverejnia v 2. čísle.

Príspevky do rubriky Komentáre sa môžu posielať priebežne, pričom sa uverejnia v najbližšom čísle.

Časopis Duševné vlastníctvo aktuálne prijíma autorské príspevky na rok 2020. Prosíme autorov o dodržiavanie nasledujúcich požiadaviek:

  1. Rukopis zasielajte na casopisDVadresa el.poštyindprop.gov.sk. Vzor úpravy príspevkov je k dispozícii na rovnakej adrese na požiadanie.
  2. Odporúčaný rozsah strán štúdie je 10 až 30 normostrán, v rubrike Komentáre sa odporúča rozsah 5 až 10 normostrán.
  3. K autorskému článku je potrebné pripojiť abstrakt (10 až 20 riadkov) a kľúčové slová (5 až 8) v slovenskom aj anglickom jazyku.
  4. Pod názov článku uveďte meno, zaradenie, pracovisko, presnú adresu a emailový kontakt na autora.
  5. Odkazy (citácie, parafrázy) na literatúru uvádzajte v poznámke pod čiarou. Na konci článku uveďte zoznam literatúry. Komentáre v texte sa uvádzajú rovnako v poznámke pod čiarou.
  6. Významné pasáže v texte zvýraznite hrubým písmom (boldom). V záujme prehľadnosti je vhodné členiť články do kapitol.
  7. Príspevky posudzujú v anonymnom recenznom konaní dvaja recenzenti.
  8. Nevyžiadané rukopisy sa autorom nevracajú späť.
  9. Autorský rukopis sa v prípade uverejnenia v časopise honoruje.

Detailné informácie ohľadne publikačného procesu, štruktúry, formálnych náležitostí príspevkov, recenzného konania a autorských práv sú dostupné na vyžiadanie na emailovej adrese casopisDVadresa el.poštyindprop.gov.sk