Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Iniciovanie sporového konania v dizajnoch

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať návrh na výmaz zapísaného dizajnu z registra dizajnov.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem podať návrh na výmaz zapísaného dizajnu z registra dizajnov.

Spôsob použitia služby
Služba sprístupní elektronický formulár. Po spustení služby je potrebné uviesť spisovú značku bez prefixu "PD", napr. 1-2012. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle na úrad. Odoslaný formulár sa automatizovane ukladá aj v elektronickej schránke občana alebo podnikateľa na ústrednom portáli verejnej správy do priečinka odoslané.

Vyžadovanie autentifikácie a autorizácie na použitie služby
Na použitie služby je potrebné sa prihlásiť autentifikátorom, napr. občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a na odoslanie podania je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie. Bez elektronického podpisu nie je možné odoslanie podania.

Spoplatnenie služby
Podaním návrhu na výmaz zapísaného dizajnu z registra dizajnov vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy úradu a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia. Podľa sadzobníka správnych poplatkov je výška správneho poplatku:

  • za podanie návrhu na výmaz zapísaného dizajnu z registra dizajnov – 100 EUR,
  • za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne – 20 EUR.

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/dizajny/pravne-predpisy-metodiky-konania

Prístupový kanál na používanie služby
Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu.

Formálne náležitosti návrhu na výmaz
Návrh na výmaz zapísaného dizajnu z registra sa podáva úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v štátnom jazyku. Podanie musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Z podania musí byť zrejmé:

  • číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu, voči ktorému návrh smeruje,
  • identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený,
  • priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
  • priezvisko, meno a adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu navrhovateľa, ak je navrhovateľ zastúpený,
  • právne a skutkové odôvodnenie a zároveň musia byť predložené alebo označené dôkazné prostriedky,
  • návrh, ako má byť vo veci rozhodnuté,
  • podpis navrhovateľa alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený.
Spustiť elektronickú službu