Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Rozdelenie prihlášky

Opis služby

Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o rozdelenie prihlášky pre oblasť patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Komu je služba určená

Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem podať žiadosť o rozdelenie prihlášky pre oblasť patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Spôsob použitia služby

Služba sprístupní elektronický formulár. Po spustení služby je potrebné uviesť spisovú značku bez prefixu "PP", "POZ" a pod., pre ktorú je žiadané vykonanie služby, napr. v prípade patentu vo formáte 1-2020, pričom v prípade ochranných známok sa formát spisovej značky v priebehu času menil, t. j. od roku 2000 je formát napr. 1-2012, od roku 1993 do 1999 je formát napr. 1-99 a spred roka 1993 je formát maximálne päťmiestne číslo napr. 52529. Po začatí písania spisovej značky systém ponúkne zoznam spisov, ktoré sú vedené v registroch úradu. V prípade uvedenia nesprávnej spisovej značky systém nebude môcť doplniť do elektronického formulára údaje, ktoré úrad vedie v registroch. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle na úrad. Odoslaný formulár sa automatizovane ukladá aj v elektronickej schránke občana alebo podnikateľa na ústrednom portáli verejnej správy do priečinka odoslané.

Vyžadovanie autentifikácie a autorizácie na použitie služby

Na použitie služby je potrebné sa prihlásiť autentifikátorom, napr. občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a na odoslanie podania je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie. Bez elektronického podpisu nie je možné odoslanie podania.

Spoplatnenie služby

Služba nie je spoplatnená.

URL súvisiacej legislatívy
Prístupový kanál na používanie služby

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu.

Formálne náležitosti žiadosti o rozdelenie prihlášky

Žiadosť o rozdelenie prihlášky pre oblasť patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok sa podáva úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v štátnom jazyku. Podanie musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Podrobnosti o náležitostiach potrebných pre podanie v listinnej podobe sú stanovené právnymi predpismi, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazov v časti URL súvisiacej legislatívy. Z podania musí byť zrejmé:

  • priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
  • priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,
  • výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o rozdelenie prihlášky,
  • číslo prihlášky,
  • podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený.
Spustiť elektronickú službu