Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Rozdelenie prihlášky

Elektronický formulár
Formulár slúži na podanie žiadosti o rozdelenie prihlášky pre oblasti patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o rozdelenie prihlášky pre oblasti patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem podať žiadosť o rozdelenie prihlášky pre oblasti patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Spôsob použitia služby
Služba sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Služba je bez poplatku.

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/instrukcie-pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/pravne-predpisy-metodiky-instrukcie
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/pravne-predpisy-metodiky-konania

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu. Podrobnosti o náležitostiach potrebných pre podanie v listinnej forme sú definované vyhláškou úradu.

Spustiť elektronickú službu