Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Systémy triedenia - Ochranné známky

Medzinárodné (Niceské) triedenie tovarov a služieb na zápis ochranných známok bolo zavedené medzinárodnou dohodou na diplomatickej konferencii v Nice v roku 1957, ktorá bola revidovaná v Štokholme v r. 1967 a v Ženeve v r. 1977.

Štáty viazané Niceskou dohodou prijali jednotný systém triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sa  prihlasujú a zapisujú ochranné známky a zaviazali sa používať tento systém a jeho formálnu úpravu v konaní o zápise ochranných známok ako aj v oficiálnych dokumentoch a publikáciách.

Od 1. januára 2024 platí verzia 2024 dvanásteho vydania medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO) skratkou "NCL(12-2024)"

Nástroj na jednoduché, rýchle a správne vytvorenie zoznamu tovarov a služieb v prihláškach ochranných známok je dostupný širokej verejnosti na nasledovnej internetovej adrese: https://www.ezts.sk

Zoznam tovarov a služieb podľa tried - NCL(12-2024) (PDF, 1,6 MB)

Zoznam tried s vysvetlivkami NCL(12-2024) (PDF, 186,8 kB)

Originálne znenie Niceského triedenia je na webovej stránke WIPO: https://www.wipo.int/classifications/nice

Ďalšie pojmy akceptovateľné Medzinárodným úradom v Ženeve spolu s viacúčelovým programovým pomocníkom na zatrieďovanie a vypracovanie zoznamov tovarov a služieb sú na webovej stránke WIPO :

https://webaccess.wipo.int/mgs

TMclass - Spoločná databáza Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a národných úradov EU pre medzinárodné triedenie výrobkov a služieb

TM class - jednotný nástroj na triedenie (PDF, 4,6 MB)

TAXONÓMIA - nástroj na triedenie výrobkov a služieb (PDF, 8,1 MB)

Spoločné oznámenie o akceptovateľnosti výrazov pre triedenie a všeobecných označeniach názvov tried niceského triedenia

Spoločné oznámenie o výklade rozsahu ochrany názvov tried niceského triedenia (predtým vykonávanie rozsudku vo veci IP Translator)

Medzinárodné triedenie obrazových prvkov, ktoré vytvárajú reprodukciu ochranných známok bolo zriadené Dohodou uzavretou v roku 1973 na Diplomatickej konferencii WIPO vo Viedni. Viedenská dohoda vstúpila do platnosti v roku 1985. Hoci sa Slovenská republika k tejto dohode nepripojila, podobne ako členské štáty Viedenskej dohody, ale aj iné krajiny, používa toto "Viedenské triedenie" na zatrieďovanie obrazových prvkov v ochranných známkach.

Účelom triedenia je uľahčenie rešerší obrazových, kombinovaných a trojrozmerných ochranných známok. Používaním tohto triedenia nemusia členské a pozorovateľské krajiny vytvárať vlastné systémy triedenia.

Triedenie tvorí hierarchický systém, ktorý rozdeľuje obrazové prvky na triedy, oddiely a sekcie. Slovenská verzia je doplnená o špeciálne kódy prevzaté z obrazového triedenia manuálu EUIPO. Dôvodom zavedenia špeciálnych kódov EUIPO do triedenia je umožniť vykonávanie rešerší v EUTM dokumentoch, ktoré majú obrazové prvky kódované s použitím týchto kódov.

Medzinárodné triedenie obrazových prvkov známok, deviate vydanie (slovenská verzia) (PDF, 890,8 kB)

Medzinárodné triedenie obrazových prvkov známok, deviate vydanie (originálna verzia)

Manuál USPTO na kódovanie obrazových prvkov známok

Variant Viedenského triedenia používaný Patentovým a známkovým úradom Spojených štátov amerických