Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Ochranné známky

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov stanovuje podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky.

Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zákon zároveň podrobne špecifikuje výluky označení zo zápisu a označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou. Ide napríklad o označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, označenia obsahujúce názvy štátov, označenia druhu výrobkov alebo služieb, všeobecne známe zemepisné označenia, klamlivé označenia, označenia obsahujúce starší názov registrovanej odrody rastlín.
Do registra sa rovnako nezapíše označenie, proti ktorému boli podané dôvodné námietky oprávnenou osobou.

Žiadosť o zápis ochrannej známky môže podať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba.

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Na žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví, po zaplatení správneho poplatku, na ďalších 10 rokov.

 Ilustračný obrázok

 

 • Štyri dôvody prečo chrániť duševné vlastníctvo - Ochranné známky

 •  

  Dizajny

  Prihlášky dizajnov sú podľa zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov skúmané po formálno-právnej aj vecnej stránke. Medzi základné podmienky na zápis dizajnu do registra a vydanie osvedčenia patrí svetová novosť a osobitý charakter dizajnu. Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení.

  Zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti zápisu dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa dizajnu najviac štyrikrát, a to vždy o ďalších 5 rokov na celkovú dobu 25 rokov.

   Ilustrácia - dizajny

   


   

 • Štyri dôvody prečo chrániť duševné vlastníctvo - Dizajny

 •  

  ZÁZNAM Z WEBINÁRA: REFORMA ZNÁMKOVÉHO PRÁVA NA SLOVENSKU