Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Podávanie žiadosti o obnovu zápisu OZ

Opis služby

Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky.

Komu je služba určená

Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem požiadať o obnovu zápisu ochrannej známky.

Spôsob použitia služby

Služba sprístupní elektronický formulár. Po spustení služby je potrebné uviesť spisovú značku bez prefixu "POZ", pre ktorú je žiadané vykonanie služby, pričom v prípade ochranných známok sa formát spisovej značky v priebehu času menil, t. j. od roku 2000 je formát napr. 1-2012, od roku 1993 do 1999 je formát napr. 1-99 a spred roka 1993 je formát maximálne päťmiestne číslo napr. 52529. Po začatí písania spisovej značky systém ponúkne zoznam spisov, ktoré sú vedené v registroch úradu. V prípade uvedenia nesprávnej spisovej značky systém nebude môcť doplniť do elektronického formulára údaje, ktoré úrad vedie v registroch. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle na úrad. Odoslaný formulár sa automatizovane ukladá aj v elektronickej schránke občana alebo podnikateľa na ústrednom portáli verejnej správy do priečinka odoslané.

Vyžadovanie autentifikácie a autorizácie na použitie služby

Na použitie služby je potrebné sa prihlásiť autentifikátorom, napr. občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a na odoslanie podania je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie. Bez elektronického podpisu nie je možné odoslanie podania.

Spoplatnenie služby

Služba je spoplatnená. Podaním žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy úradu a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia. Podľa sadzobníka správnych poplatkov je výška správneho poplatku:

  • za podanie žiadosti o obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb – 133 EUR,
  • za podanie žiadosti o obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb – 266 EUR,
  • za podanie žiadosti o obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu – 266 EUR,
  • za podanie žiadosti o obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu – 531 EUR,
  • za podanie žiadosti o obnovu zápisu individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy – 20 EUR.
    Ak dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu zápisu je splatný bez žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

V prípade podania vykonaného elektronickou službou je sadzba uvedeného poplatku znížená o 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka, najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou podania prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

URL súvisiacej legislatívy
Prístupový kanál na používanie služby

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu, pričom je odporúčané použitie odpovedajúceho tlačiva (PDF, 773,6 kB), ktoré je dostupné na stiahnutie na webovom sídle úradu.

Formálne náležitosti žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky

Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky sa podáva úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v štátnom jazyku. Podanie musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Podrobnosti o náležitostiach potrebných pre podanie v listinnej podobe sú stanovené vyhláškou úradu, ktorá je dostupná na odkazoch v časti URL súvisiacej legislatívy. Pre žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky je na webovom sídle úradu dostupné tlačivo:

Spustiť elektronickú službu