Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Vydanie osvedčenia o práve prednosti

Opis služby

Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti pre oblasť patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Komu je služba určená

Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem požiadať o vydanie osvedčenia o práve prednosti pre oblasť patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Spôsob použitia služby

Služba sprístupní elektronický formulár. Po spustení služby je potrebné uviesť spisovú značku bez prefixu "PP", "POZ" a pod., pre ktorú je žiadané vykonanie služby, napr. v prípade patentu vo formáte 1-2024, v prípade ochranných známok vo formáte 12-2023. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle na úrad. Odoslaný formulár sa automatizovane ukladá aj v elektronickej schránke občana alebo podnikateľa na ústrednom portáli verejnej správy do priečinka odoslané.

Vyžadovanie autentifikácie a autorizácie na použitie služby

Na použitie služby je potrebné sa prihlásiť autentifikátorom, napr. občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a na odoslanie podania je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie. Bez elektronického podpisu nie je možné odoslanie podania.

Spoplatnenie služby

Služba je spoplatnená. Podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o práve prednosti pre oblasť patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy úradu a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia. Podľa sadzobníka správnych poplatkov je výška správneho poplatku:

  • za podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie – 20 EUR.

V prípade podania vykonaného elektronickou službou je sadzba uvedeného poplatku znížená o 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka, najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou podania prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

URL súvisiacej legislatívy

https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/instrukcie-pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/pravne-predpisy-metodiky-instrukcie
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/pravne-predpisy-metodiky-konania
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/dizajny/pravne-predpisy-metodiky-konania

Prístupový kanál na používanie služby

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu.

Formálne náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o práve prednosti

Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti pre oblasť patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok sa podáva úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v štátnom jazyku. Podanie musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Podrobnosti o náležitostiach potrebných pre podanie v listinnej podobe sú stanovené vyhláškou úradu. Z podania musí byť zrejmé:

  • číslo prihlášky,
  • priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu prihlasovateľa/majiteľa; ak je prihlasovateľom/majiteľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
  • priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ/majiteľ zastúpený,
  • podpis prihlasovateľa/majiteľa alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený.
Spustiť elektronickú službu