Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Ponuky licencií

Opis služby

Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať vyhlásenie o ponuke licencie alebo vziať ponuku licencie späť pre oblasti patentov a európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku.

Komu je služba určená

Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem vyhlásiť ponuku licencie alebo vziať ponuku licencie späť pre oblasti patentov, európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku.

Spôsob použitia služby

Služba sprístupní elektronický formulár. Po spustení služby je potrebné uviesť spisovú značku bez prefixu "PP", "EP" a pod., napr. v prípade patentu vo formáte 1-2024, v prípade európskeho patentu s určením pre Slovenskú republiku vo formáte 3111888. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle na úrad. Odoslaný formulár sa automatizovane ukladá aj v elektronickej schránke občana alebo podnikateľa na ústrednom portáli verejnej správy do priečinka odoslané.

Vyžadovanie autentifikácie a autorizácie na použitie služby

Na použitie služby je potrebné sa prihlásiť autentifikátorom, napr. občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a na odoslanie podania je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie. Bez elektronického podpisu nie je možné odoslanie podania.

Spoplatnenie služby

Služba nie je spoplatnená.

URL súvisiacej legislatívy

https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/instrukcie-pravne-predpisy-metodiky

Prístupový kanál na používanie služby

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu.

Formálne náležitosti žiadostí k ponukám licencií pre patenty, európske patenty s určením pre Slovenskú republiku

Žiadosti k ponukám licencií (ponuka licencie, vzatie ponuky licencie späť pre oblasť patentov a európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku) sa podávajú úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v štátnom jazyku. Podanie musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Z podania musí byť zrejmé:

  • číslo prihlášky,
  • priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu poskytovateľa; ak je poskytovateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
  • priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je poskytovateľ zastúpený,
  • písomné vyhlásenie, že prihlasovateľ alebo majiteľ patentu komukoľvek poskytne právo na využívanie vynálezu za primeranú úhradu (platí len pre ponuku licencie),
  • vyhlásenie o vzatí ponuky licencie späť (platí len pre vzatie ponuky licencie späť),
  • podpis prihlasovateľa alebo majiteľa patentu alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený.
Spustiť elektronickú službu