Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Ponuky licencií

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o ponuku licencie a vzatie ponuky licencie späť pre oblasti patentov a európskych patentov.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem požiadať o ponuku licencie a vzatie ponuky licencie späť pre oblasti patentov, európskych patentov.

Spôsob použitia služby
Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár, ktorý po vyplnení občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad. Po spustení služby je potrebné uviesť spisovú značku, kde je žiadané o vykonanie služby, napr. v prípade patentu vo formáte 1-2020 alebo v prípade európskeho patentu 3111888.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Služba je bez poplatku.

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/patenty/dodatkove-ochranne-osvedcenia/pravne-predpisy-metodiky

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu.

Spustiť elektronickú službu