Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Databázy

  • Databázy Európskej komisie (EK)

    • e-Ambrosia (prihlásené, zverejnené a zapísané označenia pôvodu a zemepisné označenia pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, aromatizované vínne výrobky a liehoviny)
    • e-Bacchus (tradičné pojmy chránené v EÚ na základe nariadenia č. 1308/2013)
    • GIview (označenia pôvodu a zemepisné označenia chránené na úrovni EÚ vrátane označení z tretích krajín)

Zverejnenie označení pôvodu a zemepisných označení tretej krajiny zapísaných v medzinárodnom registri s vyznačením pre Európsku úniu.

Každý medzinárodný zápis tretej krajiny podľa Ženevského aktu s vyznačením pre Európsku úniu, ktorý je oznámený medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a týka sa výrobku, ktorému sa poskytuje ochrana na úrovni EÚ, zverejní Európska komisia v sérii „C“ Úradného vestníka Európskej únie. Týmto uverejnením vzniká právo podať námietku proti ochrane názvu na území Európskej únie podľa čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1753 o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach, a to z dôvodov v ňom stanovených. Námietku možno podať Európskej komisii do štyroch kalendárnych mesiacov od dátumu uverejnenia medzinárodného zápisu.
https://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=sk&text=s%C3%A9ria+%22C%22&qid=1616579004760&type=quick&scope=EURLEX&sortOne=DD&sortOneOrder=desc&sortOneOrder=desc