Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky

Opis služby

V prípade, že sa občan alebo podnikateľ rozhodne získať pre ochrannú známku ochranu v zahraničí, môže prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad") podať na Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (International Bureau of World Intellectual Property Organization, ďalej „IB WIPO") žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému, ktorý v súčasnosti zahŕňa viac ako sto štátov sveta. Žiadosť o medzinárodný zápis podáva občan alebo podnikateľ, ktorý má prihlásenú alebo zapísanú národnú ochrannú známku na úrade, na základe ktorej môže vzniknúť medzinárodný zápis ochrannej známky.

Komu je služba určená

Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý sa rozhodne pre ochrannú známku získať prostredníctvom žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému ochranu v zahraničí.

Spôsob použitia služby

Služba sprístupní elektronický formulár. Po spustení služby je potrebné uviesť spisovú značku bez prefixu "POZ", pre ktorú je žiadané vykonanie služby, pričom formát spisovej značky sa v priebehu času menil, t. j. od roku 2000 je formát napr. 1-2012, od roku 1993 do 1999 je formát napr. 1-99 a spred roka 1993 je formát maximálne päťmiestne číslo napr. 52529. Po začatí písania spisovej značky systém ponúkne zoznam spisov, ktoré sú vedené v registroch úradu. V prípade uvedenia nesprávnej spisovej značky systém nebude môcť doplniť do elektronického formulára údaje, ktoré úrad vedie v registroch. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle na úrad. Odoslaný formulár sa automatizovane ukladá aj v elektronickej schránke občana alebo podnikateľa na ústrednom portáli verejnej správy do priečinka odoslané.

Vyžadovanie autentifikácie a autorizácie na použitie služby

Na použitie služby je potrebné sa prihlásiť autentifikátorom, napr. občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a na odoslanie podania je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie. Bez elektronického podpisu nie je možné odoslanie podania.

Spoplatnenie služby

Služba je spoplatnená. Podaním žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy úradu a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia. Podľa sadzobníka správnych poplatkov je výška správneho poplatku:

  • za podanie žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky – 100 EUR.

V prípade podania vykonaného elektronickou službou je sadzba uvedeného poplatku znížená o 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka, najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou podania prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

K žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému stanoví úrad pre IB WIPO výšku poplatku v švajčiarskych frankoch (CHF) podľa rozsahu ochrany:

  • základný poplatok,
  • individuálne poplatky podľa zmluvných strán,
  • doplňujúce poplatky nad tri triedy zoznamu tovarov a služieb.
URL súvisiacej legislatívy
Prístupový kanál na používanie služby

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu, pričom je odporúčané použitie odpovedajúceho tlačiva (PDF, 1,7 MB), ktoré je dostupné na stiahnutie na webovom sídle úradu.

Formálne náležitosti žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému

Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému sa podáva úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v štátnom jazyku. Podanie na úrad musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Podanie musí obsahovať:

Spustiť elektronickú službu