Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Publikácie

Pôvodné publikácie pracovníkov úradu, preklady medzinárodných zmlúv, dohôd, dohovorov a zákonov z oblasti duševného vlastníctva, medzinárodné systémy triedenia vynálezov, dizajnov a ochranných známok.

Všetky publikácie si môžete objednať písomne alebo prostredníctvom internetu.

Publikácie ÚPV SR v slovenskom jazyku:

 • Medzinárodná prihláška podľa PCT (PDF, 2,1 MB) (Inštrukcia pre prihlasovateľov, ako vyplniť formulár žiadosti medzinárodnej prihlášky (PCT/RO/101) podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), rok vydania 2019
 • Hladká, Ľ.: Konanie o medzinárodnej prihláške podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) – základné informácie (rok vyd. 2017), 3,- €
 • Dibdiak, Ľ.: Medzinárodné ochranné známky podľa Madridského systému, 2. vydanie (rok vyd. 2012), 15 €
 • Maruniaková, I., Klinka, T., Midriaková, L., Mikuličová, J.: Komentár k zákonu o ochranných známkach. Nezmenené vyd. 2016 (elektronická verzia v PDF formáte), 7 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku XI, rok vyd. 2011 (PDF, 12,6 MB)
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku X, rok vyd. 2010 (PDF, 3,5 MB)
 • Predpisy priemyselnoprávnej ochrany Slovenskej republiky, 4. vydanie (PDF, 1,8 MB)
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku IX, rok vyd. 2009 (PDF, 1,2 MB)
 • Predpisy priemyselnoprávnej ochrany Slovenskej republiky, 3. vydanie (PDF, 3,4 MB)
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku VIII. rok vyd. 2008, 3,31 €
 • Zbierka vybraných rozhodnutí ÚPV SR I. + II. + III. diel, 9,95 €
 • Zbierka vybraných rozhodnutí ÚPV SR III. rok vyd. 2007, 4,97 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku VII, rok vyd. 2007, 6,63 €
 • Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na zápis ochranných známok I., II. (Niceské triedenie) 9. vydanie, 2006. cena 43,15 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku VI. vyd. 2006, 6,63 €
 • Medzinárodná prihláška podľa PCT. Inštrukcia pre prihlasovateľov, ako vyplniť formulár (PCT/RO/101) medzinárodnej prihlášky podanej podľa zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), 1. vyd. 2005, 1,65 €
 • Zbierka vybraných rozhodnutí ÚPV SR II.diel, 1.vyd. 2005, 10,95 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku V (ku Svetovému dňu duševného vlastníctva). 2005.
 • 9,95 €
 • Duševné vlastníctvo - prostriedok rozvoja malého a stredného podnikania, 2. doplnené vydanie prekladu WIPO, ( rok vyd. 2005 ), 8,63 €
 • Predpisy priemyselnoprávnej ochrany Slovenskej republiky. 2. vydanie podľa stavu k 1. 1. 2005. 6,63 €
 • Barica, J.: Malý slovenský panteón vedy a techniky. 2004. 4,97 €
 • Tuma, M.: Marketing myšlienok. 2. vydanie. 2004. 9,79 €
 • Dibdiak, Ľ.: Medzinárodné ochranné známky podľa Madridského systému, 1. vydanie (rok vyd. 2004), 13,27 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku 4. 2004. 4,97 €
 • Duševné vlastníctvo a clá 2004. 4,97 €
 • Právne predpisy Európskej únie v oblasti priemyselného vlastníctva. 2003. 9,12 €
 • Triednik dizajnov podľa Locarnskej dohody doplnený podrobnejším triedením. 8.vyd. 2003. 4,97 €
 • Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor). 2003. 4,97 €
 • Zborník zo seminára Zlepšovateľstvo na Slovensku. 2003. 3,65 €
 • Zbierka vybraných rozhodnutí ÚPV SR. 1. diel. 2003. 9,79 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku 3. 2003. 6,63 €
 • Hajnalová, Z. - Suja, J.: Ochranná známka Spoločenstva (CTM). 2002. 4,97 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku 2. 2002. 6,63 €
 • Judikáty sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu, 1.diel. 2001 24,89 € (cena za 2 diely - 2. diel vydal ÚPV ČR v českom jazyku)
 • Ján Barica: Malý slovenský panteón vedy a techniky, ÚPV SR, 2004 134 str., cena 4,97 €
 • Medzinárodné triedenie obrazových prvkov ochranných známok (Viedenské triedenie) (1999) 6,30 €
 • Triednik priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody (7. vydanie) doplnený podrobnejším triedením (1999) 3,98 €
 • Zmluva o patentovej spolupráci (1998) 6,97 €
 • Vytvorme si ochrannú známku - úvod do problematiky ochranných známok pre malé a stredné podniky
 • Príťažlivý vzhľad - úvod do dizajnov pre malé a stredné podniky
 • Uč sa z histórie, vytváraj budúcnosť
 • Vynaliezanie budúcnosti - úvod do problematiky patentov pre malé a stredné podniky
 • Tvoj vlastný svet duševného vlastníctva - úvod do problematiky duševného vlastníctva
 • Elektronické podávanie medzinárodných patentových prihlášok - názov hovorí za všetko
 • Kyliánová D. - Lalíková L.: Hodnota značky a jej podiel na nehmotnom majetku podniku. 2010. 5,- €

Ján Barica: Malý slovenský panteón vedy a techniky, ÚPV SR, 2004
134 str., cena 4,97 €

Malý slovenský panteón vedy a techniky (obálka)Publikáciu vytvoril renomovaný slovenský spisovateľ literatúry faktu a popularizátor vedy a techniky Dr. Ján Barica, autor ocenený viacerými významnými cenami od literárnych inštitúcií, laureát Ceny Vojtecha Zamarovského za celoživotný prínos do oblasti literatúry faktu. V tejto svojej najnovšej knižnej publikácii sa podujal rozširovať vedomostné obzory čitateľov v problematike histórie dôležitých technických vynálezov a vedeckých objavov realizovaných na slovenskom území osobnosťami slovenského pôvodu, ale aj osobnosťami, ktoré síce nemali slovenský pôvod, ale na slovenskom území sa narodili, zväčša žili medzi naším ľudom a svojím priekopníckym dielom sa zapísali do našich dejín.

V knihe nenájdeme len samotných vynálezcov a objaviteľov, ale aj tvorcov významných celkových vedeckých prínosov a monografických syntéz, ktoré boli výslednicou tvorivého úsilia a životného zamerania našich osobností. Dr. Barica ich predstavuje prostredníctvom základných údajov a faktov.

Autor sledoval najmä popularizačný zreteľ, preto už v základnom rozvrhu diela zdôraznil skôr informatívnu ako prísne odbornú stránku daného materiálu. Kniha sa dá tiež veľmi dobre využiť vo výchovno-vzdelávacom procese, kde by sa popri velikánoch svetovej vedy a techniky mali študenti oboznámiť aj s našimi priekopníkmi.

Judikáty sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu, 1. a 2. diel
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, 2001, ISBN (1.diel) 80-88994-12-8 a Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Praha, 2001, ISBN (2.diel) 80-7282-012-5

Cieľom uvedených publikácií je priblížiť a sprístupniť širokej odbornej verejnosti súdne rozhodnutia sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu k špecifickým ustanoveniam Európskeho patentového dohovoru.
Ide o preklad originálu vydaného Európskym patentovým úradom v roku 1998. Hoci sú publikácie vydané v českom a slovenskom jazyku, oba diely tvoria neoddeliteľný celok a harmonicky na seba nadväzujú.
Publikácie možno kúpiť len spoločne, 1.a 2. diel v celkovej hodnote 24,89 €

Medzinárodné patentové triedenie, 8. vydanie (2006), Základná úroveň, Zväzky 1-5, Sekcie A-H (+Návod)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vydal v decembri 2005 slovenskú verziu Medzinárodného patentového triedenia (MPT) v tlačenej, knižnej podobe vzhľadom na vstup jeho ôsmeho vydania do platnosti 1. januára 2006.

Knižná publikácia Medzinárodné patentové triedenie. 8. vydanie (2006), ktorá predstavuje reformovanú podobu MPT v rozsahu základnej úrovne, pozostáva z piatich zväzkov:

1. zväzok - Sekcie A - B, cena: 9,62 €
2. zväzok - Sekcie C - D, cena: 6,63 €
3. zväzok - Sekcie E - F, cena: 6,30 €
4. zväzok - Sekcie G - H, cena: 7,96 €
5. zväzok - Návod k MPT, cena: 2,32 €

pričom jednotlivé sekcie sa zaoberajú týmito oblasťami techniky:

 A    ĽUDSKÉ POTREBY;
 B    PRIEMYSELNÉ TECHNIKY; DOPRAVA;
 C    CHÉMIA; HUTNÍCTVO;
 D    TEXTIL; PAPIER;
 E    STAVEBNÍCTVO;
 F    MECHANIKA; OSVETĽOVANIE; VYKUROVANIE; ZBRANE; PRÁCE S TRHAVINAMI;
 G    FYZIKA;
 H    ELEKTROTECHNIKA.

Elektronická forma tejto publikácie a ďalšie informácie o patentových triedeniach sú uvedené v časti venovanej systémom triedenia.