Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prihlasovanie do zahraničia

Ako ochrániť dizajny v zahraničí?

Ochranu dizajnu v zahraničí môže slovenský subjekt získať podaním prihlášky dizajnu priamo na príslušnom zápisnom mieste priamo v krajine, v ktorej sa ochrana požaduje.

Medzinárodnú ochranu dizajnov upravuje Haagska dohoda o medzinárodnom prihlasovaní priemyselných vzorov a modelov z roku 1925. Hoci Slovenská republika nie je priamo jej zmluvnou stranou, pristúpením Európskeho spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody môžu taktiež slovenskí prihlasovatelia plne využívať výhody medzinárodného systému. Na registráciu dizajnu mimo územia Slovenska je možné využiť taktiež podanie jedinej jednotnej medzinárodnej prihlášky a získať tak ochranu na území EÚ a na území Ženevského aktu, t. z. okrem územia EÚ aj v iných krajinách mimo EÚ. Prostredníctvom Haagskeho systému medzinárodnej registrácie priemyselných dizajnov je možné jedinou prihláškou získať ochranu až v 55 zmluvných stranách. Elektronickým podaním je možné prihlásiť až 100 dizajnov v rámci hromadnej prihlášky. Z podaných prihlášok je možné využiť prioritné právo pre ďalšie podania. Prihláška sa podáva priamo v sídle Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO).

Podať medzinárodnú prihlášku prostredníctvom Haagskeho systému môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba na Slovensku. Viac informácií o podávaní medzinárodných prihlášok, územnej platnosti a súvisiacich poplatkoch získate na www.wipo.int/hague/en.

V rámci Európskej únie (EÚ) je možné prihlášku zapísaného dizajnu Spoločenstva (ďalej prihláška RCD) podať jednoduchým spôsobom v slovenskom jazyku prostredníctvom nasledovného odkazu: https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/rcd-apply-now.

Pre jednoduchú alebo hromadnú prihlášku sa použije ten istý formulár prihlášky, pričom je možné spojiť viacero dizajnov do jednej hromadnej prihlášky RCD. Táto možnosť podlieha podmienke, aby výrobky, v ktorých majú byť dizajny stelesnené alebo na ktorých majú byť použité, patrili do jednej triedy.

Ak je prihláška RCD podaná v jazyku, ktorý nie je jedným z úradných jazykov EUIPO-u, tak EUIPO zariadi preklad prihlášky RCD do jazyka uvedeného prihlasovateľom ako druhý jazyk.

Podľa nariadenia o dizajne Spoločenstva existuje aj ochrana pre nezapísaný dizajn Spoločenstva. Právo na jeho ochranu vzniká odo dňa, kedy bol v rámci Spoločenstva prvýkrát sprístupnený verejnosti a trvá 3 roky.

Prihlasovateľ je súčasne s podaním prihlášky povinný uhradiť príslušné poplatky.