Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Fast Track - dizajny

Ilustračný obrázok

 • Podanie žiadosti o zápis dizajnu do registra sa vykoná prostredníctvom elektronického formulára ÚPV SR na portáli elektronických služieb https://mef.indprop.gov.sk
 • Vyobrazenie dizajnu/dizajnov vložené do elektronického formulára musí byť vo formáte .jpg s rozlíšením 300 DPI a s najkratšou stranou vyobrazenia minimálne 8 cm.
 • Prihlasovateľ, resp. zástupca prihlasovateľa má elektronickú schránku na slovensko.sk aktivovanú na doručovanie.
 • Poplatok je zaplatený bankovým prevodom najneskôr do piatich pracovných dní od dátumu odoslania potvrdenia o podaní so správnymi platobnými údajmi vrátane variabilného symbolu a špecifického symbolu, ktoré sú uvedené v potvrdení o podaní prihlášky.
 • Pri vypracovaní prihlášky prihlasovateľ, resp. zástupca prihlasovateľa dizajnu použije vyhľadávací nástroj DesignClass na získanie určenia výrobku a zatriedenia dizajnu prostredníctvom aplikácie uvedenej na adrese: https://euipo.europa.eu/designclass/
 • V prípade uplatnenej priority v prihláške musí byť prioritný doklad súčasťou podanej prihlášky.

Pri splnení týchto podmienok sa vykoná prieskum prihlášky a v prípade, že sa nezistia formálne alebo vecné nedostatky, napr. že prihlásený dizajn nie je nový alebo nemá osobitý charakter, alebo je v rozpore s dobrými mravmi, prípadne vyobrazenia dizajnu nebudú vyhovovať podmienkam stanoveným vo vyhláške, predmet takejto prihlášky sa zapíše do registra ÚPV SR spravidla v lehote 45 pracovných dní od dátumu jej podania.
V prípade nedodržania stanovených podmienok zrýchleného konania zápisu dizajnu Úrad priemyselného vlastníctva SR nemôže zaručiť, že zápis dizajnu sa vykoná v uvedenej lehote.
Zrýchlený postup sa môže overiť vo webregistri úradu kliknutím na protokol príslušnej prihlášky. Ak sa v protokole zobrazí položka pokyn na zápis v lehote 30 pracovných dní od podania prihlášky, znamená to, že predmetná prihláška splnila podmienky zrýchleného postupu zápisu dizajnu.

Prihláška dizajnu musí obsahovať okrem vyplnenej žiadosti o zápis dizajnu do registra a vyobrazenia každého dizajnu aj určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý a o ktorého zápis sa žiada, a z ktorého možno jednoznačne rozoznať podstatu dizajnu. Zároveň musí obsahovať doklad o nadobudnutí práva na dizajn, ak prihlasovateľ nie je pôvodcom dizajnu. V prípade hromadnej prihlášky je potrebné priložiť aj zoznam dizajnov. Na účely určenia výrobku je potrebné použiť aktuálnu verziu medzinárodného triedenia dizajnov podľa Locarnskej dohody, najlepšie je použiť internetovú aplikáciu uvedenú na webovej adrese: https://euipo.europa.eu/designclass

 • Žiadosť o zápis dizajnu do registra je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára ÚPV SR na portáli elektronických služieb https://mef.indprop.gov.sk/ipointupv/pages/Default.aspx
 • Prihlasovateľ, resp. jeho zástupca musí mať elektronickú schránku na portáli slovensko.sk aktivovanú na doručovanie.
 • Vyobrazenia dizajnov musia byť podané vo formáte .jpg s rozlíšením 300 DPI. Na určenie výrobku, ktoré je zákonnou podmienkou prihlášky, prihlasovateľ použije nástroj dostupný na stránke https://euipo.europa.eu/designclass/
 • Správny poplatok za podanie prihlášky bude zaplatený bankovým prevodom, a to v lehote najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, kedy úrad odošle prihlasovateľovi/zástupcovi potvrdenie o podaní prihlášky. Pre platbu je nutné zadať platobné údaje, ktoré sú prihlasovateľovi oznámené v potvrdení o podaní prihlášky obratom po jej doručení úradu, najneskôr však do piatich dní.
 • Ak si prihlasovateľ vo svojej prihláške bude uplatňovať právo prednosti z prvej prihlášky dizajnu podľa medzinárodného dohovoru, musí doklad preukazujúci túto skutočnosť predložiť spolu s prihláškou.

Po splnení uvedených krokov prieskumoví pracovníci úradu vykonajú prieskum prihlášky vo veľmi krátkom čase a v prípade, ak prihláška bude spĺňať všetky zákonné podmienky pre jej zápis dizajnu do registra, úrad vystaví pokyn na zápis dizajnu do 30 pracovných dní odo dňa podania prihlášky, čo znamená, že prihláška splnila podmienky zrýchleného postupu zápisu dizajnu do registra.

Zrýchlený postup je možné overiť vo webregistri úradu kliknutím na protokol príslušnej prihlášky. Ak sa v protokole zobrazí položka pokyn na zápis v lehote 30 pracovných dní od podania prihlášky, znamená to, že predmetná prihláška splnila podmienky zrýchleného postupu zápisu dizajnu do registra.