Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Podávanie prekladov európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o preklad európskeho patentového spisu, o preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu, o opravený preklad európskeho patentového spisu, o preklad a o opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem požiadať o preklad európskeho patentového spisu, o preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu, o opravený preklad európskeho patentového spisu, o preklad a o opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky.

Spôsob použitia služby
Služba sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Podaním žiadosti o preklad európskeho patentového spisu, o preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu, o opravený preklad európskeho patentového spisu, o preklad a o opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/instrukcie-pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/udrziavacie-poplatky
https://www.epo.org/applying/forms-fees/fees.html


Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu - odporúča sa použiť odporúčaný formulár na stiahnutie (žiadosť).

Spustiť elektronickú službu