Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prihlasovanie do zahraničia

Pred prihlásením topografie polovodičového výrobku do zahraničia je potrebné zistiť si, či štát, v ktorom bude prihlasovateľ žiadať o udelenie ochrany, má možnosť udeliť ochranu na topografiu polovodičového výrobku. Na začatie konania o prihláške topografie polovodičového výrobku je potrebné požiadať o udelenie ochrany, predložiť podklady umožňujúce identifikáciu topografie polovodičového výrobku, prípadne aj samotný polovodičový výrobok obsahujúci predmetnú topografiu, zaplatiť poplatky a zvoliť si zástupcu, ktorý je oprávnený zastupovať prihlasovateľa v konaní pred týmto patentovým úradom.