Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Online Filing (EPTOS)

Epoline® Online Filing (EPTOS) je systém poskytovaný Európskym patentovým úradom (ďalej „EPO"). Systém umožňuje vytvárať podania v elektronickej forme a odosielať ich na EPO, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a taktiež na národné úrady niektorých krajín.

Na systém Online filing (EPTOS) sa nevzťahuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Možnosti podávania

 • európske patentové prihlášky
 • národné patentové prihlášky
 • národné prihlášky úžitkových vzorov
 • žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení
 • preklady patentových nárokov zverejnených európskych patentových prihlášok s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka
 • preklady európskych patentových spisov s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka
 • následne podané dokumenty k:
  • národným patentovým prihláškam
  • národným prihláškam úžitkových vzorov
  • prekladom patentových nárokov zverejnených európskych patentových prihlášok do slovenského jazyka
  • prekladom európskych patentových spisov do slovenského jazyka

Výhody elektronického podávania

 • bezpečnosť (podania sú podpisované elektronickým podpisom vytvoreným prostredníctvom certifikátu uloženého na smart karte, komunikácia medzi počítačovými systémami pripojenými na internet je počas procesu odosielania podania šifrovaná prostredníctvom SSL protokolu; certifikát vydáva Certifikačná autorita EPO)
 • rýchlosť (okamžité vydanie potvrdenia o podaní, ktoré pri nových prihláškach obsahuje pridelené číslo prihlášky a dátum podania)
 • efektívnosť (šetrenie času a nákladov na papier, tlač, poštu a pod.)
 • zníženie poplatkov:
  • zľava z poplatku za podanie európskej patentovej prihlášky
  • 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka správnych poplatkov, pričom sa poplatok znižuje najviac o 70 eur

Prostriedky potrebné na elektronické podávanie

Základné informácie na oboznámenie sa s Online filing (EPTOS) sú dostupné na webovom sídle EPO. Všetky prostriedky potrebné na elektronické podávanie poskytuje EPO bezodplatne.

V prípade otázok a problémov v súvislosti s Online filing (EPTOS) kontaktujte helpdesk úradu alebo prostredníctvom kontaktného formuláru  EPO.