Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Ponuky licencií

P.č.Číslo spisuČíslo dokumentuPrihlasovateľ/majiteľNázov vynálezu
01. PP 784-2002 P 285442 VUP, a. s. Spôsob prípravy acetylenického alkoholu a/alebo diolu
02. PP 44-2007 P 287552 VUP, a. s.  Spôsob prípravy nitroxylových radikálov stéricky tienených amínov piperidínového typu
03. PP 142-2004 P 286132 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Snímač pomerných pretvorení
04. EP 1607969 E 10030 Pioneer Corporation Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič
05. EP 1598824 E 10395 Pioneer Corporation Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič
06. PP 119-2007 P 287826 VUP, a. s. Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov
07. PP 61-2008 P 287959 VUP, a. s. Spôsob prípravy kyseliny hydroxypivalovej
08. EP 1918444 E 12082 Miele & Cie. KG, Gütersloh, DE; Zásobník pracieho kúpeľa so stabilizačným závažím pre práčku
09. EP 2381029 E 12331 Miele & Cie. KG Spôsob prevádzkovania práčky a práčka
10. PP 5092-2008 P 288051 Výskumný ústav stavebních hmot, a. s. Cementový slinok a spôsob jeho výroby
11. EP 2428608 E 13249 Miele & Cie. KG Spôsob prevádzkovania čerpadla v práčke, mechatronický systém a práčka
12. EP 2397598 E 13243 Miele & Cie. KG Uzatváracia zostava pre zariadenie na ošetrenie bielizne, ako je práčka alebo sušička
13. PP 54-2012 P 288320 VUP, a. s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza, Slovenská republika Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej
14. PP 5006-2010 P 288234 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, Slovenská republika
Spôsob výroby nanočasticových monovrstiev a multivrstiev
15. PP 68-2014 P 288477 Porubský Ivan, Ing.,
Tolstého 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Porubský Juraj, Mgr.,
Sojčia 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom"
16. PP 94-2013 P 288538 Elektrotechnický ústav SAV,
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Mikroelektro-mechanický tlakový senzor s tranzistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov typu C-HEMT a spôsob jeho výroby
17. PP 24-2018 P 288605 Matula Peter, Ing.
Na hlinách 21, 917 01 Trnava,
Slovenská republika

Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostriedkami a spôsob ochrany pri preprave
18. PP 104-2016 P 288619 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice,
Slovenská republika

Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov
19. PP 114-2013 P 288616 Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9, 842 20 Bratislava,
Slovenská republika

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
Slovenská republika

Videen Gorden, Dr.
14404 Marine Drive
Adelphi, Maryland 20905, US
Spôsob a zariadenie na indikáciu ohrozenia bleskom
20. PP 73-2014 P 288623 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina,
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien
21. PP 92-2013 P 288562 Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9
845 03 Bratislava
Slovenská republika

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
Slovenská republika
Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi
22. PP 27-2014 P 288626

Jedlička Kristal, Ing.
Krajinská 46,
921 01 Piešťany

Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami
23. PP 44-2013 P 288586

Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SRFyzikálny ústav SAV
Lamačská cesta 8/A
811 04
Bratislava
Slovenská republika

Spôsob tvarovania konštrukčného prvku
24. PP 107-2015 P 288718 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Inšpekčný potrubný robot
25. PP 50079-2016 P 288749 Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Spôsob prípravy manganitových La-Sr-Mn-O vrstiev s vysokou onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu
26. EP 3145871 E 32657 ALTHOFF, Klaus Jürgen
Zwischen den Wegen 27
D-88696 Owingen/Bodensee
Nemecko
Zariadenie na fluidizáciu
27. EP 2728071 E 20383 Keller Holding GmbH
Kaiserleistrasse 8
63067 Offenbach/Main, DE
Nemecko
Spôsob a zariadenie na vytvorenie stenovitých pôdnych prvkov
28. EP 2730702 E 18896 Keller Holding GmbH
Kaiserleistrasse 8
63067 Offenbach/Main, DE
Nemecko
Spôsob a zariadenie na vytváranie paralelných zemných telies prostredníctvom nástrojov s dýzovým prúdom
29. PP 15-2016 P 288832 Vika Konštantín, Ing., CSc.
Majerníkova 3
841 05 Bratislava
Vysúvateľné protišmykové zariadenie
30. PP 50045-2014 P 288762 Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Viacvrstvové pásy na báze zliatin kovov a spôsob ich výroby
31. EP 2646271 E 25117 LibroDuct GmbH & Co. KG
Pascalschacht 1
66125 Saarbrücken
Nemecko
Systém na automatické pripojenie a odpojenie od trolejového vedenia vozidla napájaného z trolejového vedenia počas jazdy
32. PP 50025-2018 P 288925 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Vibrácie pohlcujúca kľuka na uchytenie rotora vodnej turbíny
33. PP 50009-2018 P 288923 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody
34. PP 50071-2018 P 288857 Ústav informatiky SAV
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava 45

Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme
35. PP 151-2019   Mihely Rudolf
Užhorodská 33
040 11 Košice
Riadidlo s rukoväťou v priesečníku osí snímačov uhlovej výchylky
36. PP 50012-2018 P 288915 Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.
Dúbravská cesta 21
845 51 Bratislava

Chemický ústav SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 38 Bratislava 45

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen 1

Biopreparát z Exiguobacterium undae, spôsob jeho výroby a jeho použitie
37. PP 50024-2017 P 288856 Janiga Peter
Stred 56/46-28
017 01 Považská Bystrica 1
Trakčný hák na cvičenie a rehabilitáciu
38. PP 50012-2018 P 288915 Fedor Cyril, MUDr.
Hviezdoslavova 169
093 01 Vranov nad Topľou 1
Pomôcka na močenie pre mužov
39. PP 104-2012 P 288313

MediPharm a.s.,
Palisády 50,
811 06 Bratislava

Prešovská univerzita v Prešove,

Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov 1

Spôsob lyofilizácie antokyánov z extraktov drobných plodov liečivých rastlín
40. PP 50050-2018 P 288947 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
042 00 Košice
Systém korekčnej analýzy pre algoritmus riadenia spaľovacieho procesu motora
41. PP 50046-2018 P 288972 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
042 00 Košice
Spaľovací priestor s implementáciou homogenizácie a riadeného samovznietenia palivovej zmesi pomocou kompresie
42. PP 50031-2018 P 288792 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.,
Dúbravská cesta 9/6319,
845 13 Bratislava,

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
17. listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava-Poruba,
Česká republika
Spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin γ-TiAl uhlíkom v priebehu vákuového indukčného tavenia v grafitových téglikoch
43. PP 50017-2017 P 288876 Ústav polymérov SAV, v. v. i.,
Dúbravská cesta 9,
845 41 Bratislava
Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami, takýto materiál a jeho použitie
44. PP 50039-2018 P 288975

Technická univerzita v Košiciach,
Letná 9,
Košice-Sever

Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob výroby spriahnutých drevo-betónových panelov
45. PP 4-2013 P 288977

Džunko Jaroslav, RNDr., Ing.,
Turgenevova 27,
040 01 Košice

Spôsob razenia dopravných tunelov v horninách dolovacím rezom
46. PP 50074-2017  

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.,
Bratislava

Vertikálny GaN tranzistor s izolačným kanálom a spôsob jeho prípravy
47. PP 117-2017 288901

Ústav polymérov SAV, v. v. i.,
Dúbravská cesta 9,
Bratislava

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.,
Dúbravská cesta 9,
Bratislava

Komôrka na štúdium fotopolymerizácie metódou pozitrónovej anihilácie
48. PP 123-2017 289013

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
Košice-Sever

Bezstratový odľahčovací obvod pre nepriamy jednosmerný menič s riadeným usmerňovačom
49. PP 113-2015 288942

Technická univerzita v Košiciach,
fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná 9,
Košice-Sever

Zapojenie spínača s mäkkým spínaním na sekundárnej strane transformátora v DC-DC meničoch so šírkovým riadením
50. PP 50043-2019  

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
Košice-Sever

Duálny systém ejektorovej homogenizácie palivovej zmesi
51. PP 50045-2019  

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
Košice-Sever

Hybridný systém dýzového riadenia spaľovacieho procesu pre HCCI motor
52. PP 50037-2017

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
Bratislava

Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výroby
53. PP 50091-2015 288690

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
Bratislava

Kompozit na vedenie tepla s vysokoteplotnou odolnosťou
54. EP 3398192 E 35946

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
Bratislava

Kompozit na vedenie tepla s vysokoteplotnou odolnosťou
55. PP 50011-2019 P 289025

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
Košice-Sever

Prípravok na prichytenie tenkých telies v čeľustiach trhacieho stroja
56. PP 50070-2016 P 289010

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.,
Watsonova 47,
Košice

Spôsob interaktívnej kvantifikácie digitalizovaných 3D objektov pomocou kamery snímajúcej pohľad
57. PP 50020-2019 P 289045

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9,
Košice-Sever

Deaktivačné zariadenie na nevýbušnú likvidáciu rúrkových bômb a spôsob umiestnenia k rúrkovej bombe
58.

EP 3482440

E 34995

Innogy SE, Opernplatz 1, 45128 Essen, DE


Innogy Gas Storage NWE GmbH, Hollestrasse 7a, 45127 Essen, DE

Akumulátor pre redukčno-oxidačnú prietokovú batériu