Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Ponuky licencií

P.č.Číslo spisuČíslo dokumentuPrihlasovateľ/majiteľNázov vynálezu
01. PP 44-2007 P 287552 VUP, a. s.  Spôsob prípravy nitroxylových radikálov stéricky tienených amínov piperidínového typu
02. PP 142-2004 P 286132 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Snímač pomerných pretvorení
03. EP 1607969 E 10030 Pioneer Corporation Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič
04. EP 1598824 E 10395 Pioneer Corporation Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič
05. PP 119-2007 P 287826 VUP, a. s. Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov
06. PP 61-2008 P 287959 VUP, a. s. Spôsob prípravy kyseliny hydroxypivalovej
07. EP 1918444 E 12082 Miele & Cie. KG, Gütersloh, DE; Zásobník pracieho kúpeľa so stabilizačným závažím pre práčku
08. EP 2381029 E 12331 Miele & Cie. KG Spôsob prevádzkovania práčky a práčka
9. PP 5092-2008 P 288051 Výskumný ústav stavebních hmot, a. s. Cementový slinok a spôsob jeho výroby
10. EP 2428608 E 13249 Miele & Cie. KG Spôsob prevádzkovania čerpadla v práčke, mechatronický systém a práčka
11. EP 2397598 E 13243 Miele & Cie. KG Uzatváracia zostava pre zariadenie na ošetrenie bielizne, ako je práčka alebo sušička
12. PP 54-2012 P 288320 VUP, a. s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza, Slovenská republika Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej
13. PP 5006-2010 P 288234 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, Slovenská republika
Spôsob výroby nanočasticových monovrstiev a multivrstiev
14. PP 68-2014 P 288477 Porubský Ivan, Ing.,
Tolstého 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Porubský Juraj, Mgr.,
Sojčia 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom"
15. PP 94-2013 P 288538 Elektrotechnický ústav SAV,
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Mikroelektro-mechanický tlakový senzor s tranzistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov typu C-HEMT a spôsob jeho výroby
16. PP 24-2018 P 288605 Matula Peter, Ing.
Na hlinách 21, 917 01 Trnava,
Slovenská republika

Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostriedkami a spôsob ochrany pri preprave
17. PP 104-2016 P 288619 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice,
Slovenská republika

Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov
18. PP 114-2013 P 288616 Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9, 842 20 Bratislava,
Slovenská republika

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
Slovenská republika

Videen Gorden, Dr.
14404 Marine Drive
Adelphi, Maryland 20905, US
Spôsob a zariadenie na indikáciu ohrozenia bleskom
19. PP 92-2013 P 288562 Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9
845 03 Bratislava
Slovenská republika

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
Slovenská republika
Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi
20. PP 27-2014 P 288626

Jedlička Kristal, Ing.
Krajinská 46,
921 01 Piešťany

Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami
21. PP 44-2013 P 288586

Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SRFyzikálny ústav SAV
Lamačská cesta 8/A
811 04
Bratislava
Slovenská republika

Spôsob tvarovania konštrukčného prvku
22. PP 107-2015 P 288718 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Inšpekčný potrubný robot
23. PP 50079-2016 P 288749 Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Spôsob prípravy manganitových La-Sr-Mn-O vrstiev s vysokou onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu
24. EP 3145871 E 32657 ALTHOFF, Klaus Jürgen
Zwischen den Wegen 27
D-88696 Owingen/Bodensee
Nemecko
Zariadenie na fluidizáciu
25. EP 2728071 E 20383 Keller Holding GmbH
Kaiserleistrasse 8
63067 Offenbach/Main, DE
Nemecko
Spôsob a zariadenie na vytvorenie stenovitých pôdnych prvkov
26. EP 2730702 E 18896 Keller Holding GmbH
Kaiserleistrasse 8
63067 Offenbach/Main, DE
Nemecko
Spôsob a zariadenie na vytváranie paralelných zemných telies prostredníctvom nástrojov s dýzovým prúdom
27. PP 50045-2014 P 288762 Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Viacvrstvové pásy na báze zliatin kovov a spôsob ich výroby
28. EP 2646271 E 25117 LibroDuct GmbH & Co. KG
Pascalschacht 1
66125 Saarbrücken
Nemecko
Systém na automatické pripojenie a odpojenie od trolejového vedenia vozidla napájaného z trolejového vedenia počas jazdy
29. PP 50071-2018 P 288857 Ústav informatiky SAV
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava 45

Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme
30. PP 151-2019   Mihely Rudolf
Užhorodská 33
040 11 Košice
Riadidlo s rukoväťou v priesečníku osí snímačov uhlovej výchylky
31. PP 50012-2018 P 288915 Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.
Dúbravská cesta 21
845 51 Bratislava

Chemický ústav SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 38 Bratislava 45

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen 1

Biopreparát z Exiguobacterium undae, spôsob jeho výroby a jeho použitie
32. PP 50024-2017 P 288856 Janiga Peter
Stred 56/46-28
017 01 Považská Bystrica 1
Trakčný hák na cvičenie a rehabilitáciu
33. PP 50012-2018 P 288915 Fedor Cyril, MUDr.
Hviezdoslavova 169
093 01 Vranov nad Topľou 1
Pomôcka na močenie pre mužov
34. PP 104-2012 P 288313

MediPharm a.s.,
Palisády 50,
811 06 Bratislava

Prešovská univerzita v Prešove,

Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov 1

Spôsob lyofilizácie antokyánov z extraktov drobných plodov liečivých rastlín
35. PP 50050-2018 P 288947 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
042 00 Košice
Systém korekčnej analýzy pre algoritmus riadenia spaľovacieho procesu motora
36. PP 50046-2018 P 288972 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
042 00 Košice
Spaľovací priestor s implementáciou homogenizácie a riadeného samovznietenia palivovej zmesi pomocou kompresie
37. PP 50031-2018 P 288792 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.,
Dúbravská cesta 9/6319,
845 13 Bratislava,

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
17. listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava-Poruba,
Česká republika
Spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin γ-TiAl uhlíkom v priebehu vákuového indukčného tavenia v grafitových téglikoch
38. PP 50017-2017 P 288876 Ústav polymérov SAV, v. v. i.,
Dúbravská cesta 9,
845 41 Bratislava
Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami, takýto materiál a jeho použitie
39. PP 50039-2018 P 288975

Technická univerzita v Košiciach,
Letná 9,
Košice-Sever

Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob výroby spriahnutých drevo-betónových panelov
40. PP 4-2013 P 288977

Džunko Jaroslav, RNDr., Ing.,
Turgenevova 27,
040 01 Košice

Spôsob razenia dopravných tunelov v horninách dolovacím rezom
41. PP 50074-2017  

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.,
Bratislava

Vertikálny GaN tranzistor s izolačným kanálom a spôsob jeho prípravy
42. PP 117-2017 288901

Ústav polymérov SAV, v. v. i.,
Dúbravská cesta 9,
Bratislava

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.,
Dúbravská cesta 9,
Bratislava

Komôrka na štúdium fotopolymerizácie metódou pozitrónovej anihilácie
43. PP 123-2017 289013

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
Košice-Sever

Bezstratový odľahčovací obvod pre nepriamy jednosmerný menič s riadeným usmerňovačom
44. PP 113-2015 288942

Technická univerzita v Košiciach,
fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná 9,
Košice-Sever

Zapojenie spínača s mäkkým spínaním na sekundárnej strane transformátora v DC-DC meničoch so šírkovým riadením
45. PP 50043-2019  

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
Košice-Sever

Duálny systém ejektorovej homogenizácie palivovej zmesi
46. PP 50045-2019  

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
Košice-Sever

Hybridný systém dýzového riadenia spaľovacieho procesu pre HCCI motor
47. PP 50037-2017

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
Bratislava

Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výroby
48. PP 50091-2015 288690

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
Bratislava

Kompozit na vedenie tepla s vysokoteplotnou odolnosťou
49. EP 3398192 E 35946

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
Bratislava

Kompozit na vedenie tepla s vysokoteplotnou odolnosťou
50. PP 50011-2019 P 289025

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
Košice-Sever

Prípravok na prichytenie tenkých telies v čeľustiach trhacieho stroja
51. PP 50070-2016 P 289010

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.,
Watsonova 47,
Košice

Spôsob interaktívnej kvantifikácie digitalizovaných 3D objektov pomocou kamery snímajúcej pohľad
52. PP 50020-2019 P 289045

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9,
Košice-Sever

Deaktivačné zariadenie na nevýbušnú likvidáciu rúrkových bômb a spôsob umiestnenia k rúrkovej bombe
53.

EP 3482440

E 34995

Innogy SE, Opernplatz 1, 45128 Essen, DE


Innogy Gas Storage NWE GmbH, Hollestrasse 7a, 45127 Essen, DE

Akumulátor pre redukčno-oxidačnú prietokovú batériu

54.

EP 3625833

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9/6319
845 13 Bratislava
Slovenská republika

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výroby

55.

PP 50027-2020

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice
Slovenská republika

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 1014/2
041 80 Košice
Slovenská republika

Spomalenie procesu alkoholového kvasenia tienením lokálneho magnetického poľa

56.

PP 50002-2014

P 288560

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.,
Watsonova 47,
Košice

Spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch metódou nanosegregácie vo vodných roztokoch
57. PP 50015-2016 P 288949

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.,
Watsonova 47,
Košice

Spôsob čistenia organických vodorozpustných látok od hydrofóbnych kontaminantov
58. PP 50056-2019

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9,
Košice-Sever

Univerzálna modulárna sústava na meranie magnetickej indukcie s valcovými snímačmi
59.

PP 50074-2020

Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 2/6322/9
Bratislava-Karlova Ves

Zlúčenina cemtirestat disulfid, prekurzor inhibítora aldoketoreduktáz, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

60.

PP 116-2013

Džunko Jaroslav, RNDr., Ing.
Turgenevova 27
Košice

Nočné okuliare pre vodičov motorových vozidiel

61.

PP 50001-2015 P 288766

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Watsonova 47, Košice
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 7315/8A, Bratislava-Staré Mesto

Spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych látok v organických vodou miešateľných kvapalinách

62.

PP 50075-2020

Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 5777/21
Bratislava-Karlova Ves
        
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
Bratislava-Staré Mesto

Antimikrobiálny proteín, antimikrobiálny rekombinantný proteín s lytickými vlastnosťami, expresný vektor, spôsob ich prípravy a použitie

63.

PP 50015-2019

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
Bratislava-Staré Mesto
        
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 5777/21
Bratislava-Karlova Ves

Spôsob produkcie rekombinantnej hypertermostabilnej katalázy-peroxidázy v bunkách Escherichia coli

64. 

PP 58-2022

PlanetFuturum s.r.o.
Južná trieda 74
Košice-Juh

Systém na zadržiavanie odtoku dažďových vôd, revitalizáciu odvodňovanej pôdy a obnovu biodiverzity

65.

PP 41-2023

Porubská Mária, Ing.  PhD.
Tolstého 1553/9
Nitra
        
Braniša Jana, Mgr.  PhD.
Ulica Hlavná 28/30
Trnava
        
Porubský Ivan, Ing.
Tolstého 1553/9
Nitra

Použitie úpravy ovčej vlny alebo výrobkov s jej obsahom na ničenie škodlivého hmyzu

66.

PP 50038-2020


Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 5813/9
Bratislava-Karlova Ves

Spôsob prípravy čistej kubickej formy kryštalického analcímu

67.

PP 50057-2019

Ústav polymérov SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava

Spôsob sieťovania polystyrénu

68.

PP 50053-2020

Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 5813/9
Bratislava-Karlova Ves

Cementová zmes na použitie v hydrotermálnych vrtoch pri teplotách medzi 200 a 300 °C