Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prihlasovanie úžitkových vzorov

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať prihlášku úžitkového vzoru na technické riešenie, ktoré je nové, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je priemyselne využiteľný.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o ochranu nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky. Ak technické riešenie vytvorili viacerí spolupôvodcovia, majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení vynálezu. Ak pôvodca vytvoril technické riešenie v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho, obdobného pracovného alebo členského vzťahu, prechádza právo na riešenie na zamestnávateľa. Podrobnejšie informácie sú uvedené na https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/podanie-prihlasky-uzitkoveho-vzoru-ako-na-to

Spôsob použitia služby
Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár, ktorý po vyplnení občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Podaním prihlášky úžitkového vzoru vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia. Ďalšie informácie a výška správnych poplatkov sú uvedené na https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/poplatky

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/pravne-predpisy-metodiky-instrukcie

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu - odporúča sa použiť odporúčaný formulár na stiahnutie (PDF, 1,6 MB) (žiadosť).

Spustiť elektronickú službu