Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prihlasovanie úžitkových vzorov

Opis služby

Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať prihlášku úžitkového vzoru. Úžitkovým vzorom sa chráni technické riešenie. Technické riešenie je spôsobilé na ochranu ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné. Ochrana úžitkovým vzorom trvá 4 roky od podania prihlášky úžitkového vzoru a môže byť na základe žiadosti majiteľa úžitkového vzoru ešte dvakrát predĺžená, vždy o 3 roky.

Komu je služba určená

Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o ochranu technického riešenia úžitkovým vzorom Prihlášku úžitkového vzoru môže podať osoba alebo osoby, ktoré majú právo na riešenie. Ak právo na riešenie patrí viacerým osobám, prihlášku môže podať vo svojom mene jedna osoba alebo viaceré z týchto osôb. Spolupôvodcovia technického riešenia majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení technického riešenia. Ak sa spolupôvodcovia nedohodnú inak alebo ak inak nerozhodne súd, platí, že podiel spolupôvodcov na vytvorení technického riešenia je rovnaký. Ak pôvodca v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu vytvoril technické riešenie, právo na riešenie patrí zamestnávateľovi, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.

Spôsob použitia služby

Služba sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle na úrad. Odoslaný formulár sa automatizovane ukladá aj v elektronickej schránke občana alebo podnikateľa na ústrednom portáli verejnej správy do priečinka odoslané.

Vyžadovanie autentifikácie a autorizácie na použitie služby

Na použitie služby je potrebné sa prihlásiť autentifikátorom, napr. občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a na odoslanie podania je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie. Bez elektronického podpisu nie je možné odoslanie podania.

Spoplatnenie služby

Služba je spoplatnená. Podaním prihlášky úžitkového vzoru vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy úradu a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia. Podľa sadzobníka správnych poplatkov je výška správneho poplatku:

  • za podanie prihlášky úžitkového vzoru pôvodcom alebo spolupôvodcami – 34 EUR,
  • za podanie prihlášky úžitkového vzoru iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami – 68 EUR.

V prípade podania vykonaného elektronickou službou je sadzba uvedeného poplatku znížená o 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka, najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou podania prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

URL súvisiacej legislatívy
Prístupový kanál na používanie služby

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu.

Formálne náležitosti prihlášky úžitkového vzoru

Prihláška úžitkového vzoru sa podáva úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v štátnom jazyku. Podanie musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Podrobnosti o náležitostiach potrebných pre podanie v listinnej podobe sú stanovené právnymi predpismi, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazov v časti URL súvisiacej legislatívy. Pre prihlášku úžitkového vzoru je na webovom sídle úradu dostupné tlačivo:

Spustiť elektronickú službu