Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Žiadosti k patentovým prihláškam

Elektronický formulár
Formulár slúži na podanie žiadosti o dodatočné priznanie práva prednosti, dodatočné uznanie prioritného dokladu, zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom a vykonanie úplného prieskumu pre oblasť patentov.

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o dodatočné priznanie práva prednosti, dodatočné uznanie prioritného dokladu, zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom a vykonanie úplného prieskumu pre oblasť patentov.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem požiadať o dodatočné priznanie práva prednosti, dodatočné uznanie prioritného dokladu, zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom a vykonanie úplného prieskumu pre oblasť patentov.

Spôsob použitia služby
Služba sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Podaním žiadosti o dodatočné priznanie práva prednosti, dodatočné uznanie prioritného dokladu, zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom a vykonanie úplného prieskumu pre oblasť patentov vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/instrukcie-pravne-predpisy-metodiky

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu. Podrobnosti o náležitostiach potrebných pre podanie v listinnej forme sú definované vyhláškou úradu.

Spustiť elektronickú službu