Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Správne poplatky - patenty, európske patenty s účinkami pre SR

Správne poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

UPOZORNENIE: Od 1. apríla 2024 prišlo k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene prišlo z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácii kliknite tu.

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 25 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 250 €
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

  

Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 4 €
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 50 €

 

Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní 66 €
b) uvedenie do predošlého stavu 166 €
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 €
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 €

 

Položka 216
a) Podanie patentovej prihlášky
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 30 €
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 60 €
b) Podanie žiadosti o
1. dodatočné priznanie práva prednosti 66 €
2. dodatočné uznanie prioritného dokladu 66 €
3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 20 €
4. zápis prevodu alebo prechodu práv z patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra 30 €
5. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo vymazanie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra 20 €
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 €
7. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra 20 €
8. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 
9. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 €
10. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 €
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky
1. do 10 uplatnených patentových nárokov 116 €
2. za každý ďalší uplatnený patentový nárok 20 €
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov 66 €
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres 10 €
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 166 €
f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu 47) 100 €
g) Podanie návrhu na zmenu doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 50 €
h) Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 116 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
 
Poznámky
1. Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak v konaní o patentovej prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu podľa medzinárodnej zmluvy48) alebo bola vykonaná rešerš v prioritnej lehote.

2. Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.

 

Položka 216a
a) Zmena európskej patentovej prihlášky na národnú patentovú prihlášku, národnú prihlášku úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskeho patentového dohovoru, za každý štát 20 €
b) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 €
c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia európskeho patentu 116 €
d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote 232 €

 

Položka 217
a) Podanie žiadosti o určenie 166 €
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu 200 €
c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu 200 €
d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia 200 €

 

Položka 220
a) Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci 66 €
b) Za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením prekladu 130 €
c) Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš 50% poplatku za medzinárodné podanie
d) Za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie do Medzinárodného úradu, ak úrad nie je
    príslušným prijímacím úradom
30 €
e) Za obnovenie práva na prioritu 166 €