Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

FAQ - Často kladené otázky - Dizajny

Za dizajn sa považuje vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Takýto dizajn môže byť zapísaný do registra dizajnov. Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter. Platnosť zapísaného dizajnu je 5 rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu doručenej úradu sa platnosť dizajnu predĺži najviac štyrikrát vždy o 5 rokov až na celkovú dobu ochrany 25 rokov odo dňa podania prihlášky.

Prihláška dizajnu musí obsahovať vyplnenú žiadosť o zápis dizajnu do registra, určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis sa žiada v prihláške a z ktorého možno jednoznačne rozoznať podstatu dizajnu, doklad o nadobudnutí práva na dizajn, ak prihlasovateľ nie je pôvodca dizajnu (neplatí, ak pôvodca dizajn vytvoril v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu). Tlačivo prihlášky (PDF, 936,1 kB) a informácie potrebné na podanie nájdete na webovej stránke úradu.

Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu pôvodcom je 20.- €, iným prihlasovateľom ako pôvodcom je 40.- € Ďalšie potrebné informácie nájdete v sekcii Správne poplatky.

Ak ide o grafický návrh výrobku, za splnenia podmienky novosti a osobitého charakteru je možná ochrana dizajnom, prípadne vo vzťahu k tovarom a službám priestorovou ochrannou známkou. Ak ide o umelecké dielo, na to sa vzťahuje ochrana autorským právom. Autorské práva nespadajú do kompetencie úradu. Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v zmyslami vnímateľnej podobe bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia. Pre vznik autorského práva sa nevyžaduje splnenie ďalšej (formálnej) náležitosť, akou je pri priemyselných právach podanie prihlášky, rozhodnutie o udelení ochrany a registrácia na príslušnom orgáne. Na splnenie podmienky vzniku autorského práva je potrebné akékoľvek vyjadrenie, napr. zaznamenanie diela na nosič (trvalé) s možnosťou preukázania dátumu vzniku, uloženie u notára a pod.