Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Žiadosti k súdnemu sporu

Opis služby

Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra úradu pre oblasť patentov, európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Komu je služba určená

Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem podať žiadosť o zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra úradu pre oblasť patentov, európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Spôsob použitia služby

Služba sprístupní elektronický formulár. Po spustení služby je potrebné uviesť spisovú značku bez prefixu "PP", "POZ" a pod., pre ktorú je žiadané vykonanie služby, napr. v prípade patentu vo formáte 1-2020, v prípade európskeho patentu s určením pre Slovenskú republiku vo formáte 3111888, pričom v prípade ochranných známok sa formát spisovej značky v priebehu času menil, t. j. od roku 2000 je formát napr. 1-2012, od roku 1993 do 1999 je formát napr. 1-99 a spred roka 1993 je formát maximálne 5-miestne číslo napr. 52529. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle na úrad. Odoslaný formulár sa automatizovane ukladá aj v elektronickej schránke občana alebo podnikateľa na ústrednom portáli verejnej správy do priečinka odoslané.

Vyžadovanie autentifikácie a autorizácie na použitie služby

Na použitie služby je potrebné sa prihlásiť autentifikátorom, napr. občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a na odoslanie podania je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie. Bez elektronického podpisu nie je možné odoslanie podania.

Spoplatnenie služby

Podanie žiadosti o zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra úradu je spoplatnené s výnimkou oblasti ochranných známok.

Podaním žiadosti o zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra úradu pre oblasť patentov, európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov a dizajnov vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy úradu a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia. Podľa sadzobníka správnych poplatkov je výška správneho poplatku:

  • za podanie žiadosti o zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra, za každú prihlášku – 20 EUR.

V prípade podania vykonaného elektronickou službou je sadzba uvedeného poplatku znížená o 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka, najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou podania prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

URL súvisiacej legislatívy

https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/instrukcie-pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/pravne-predpisy-metodiky-instrukcie
https://www.indprop.gov.sk/patenty/dodatkove-ochranne-osvedcenia/pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/pravne-predpisy-metodiky-konania
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/dizajny/pravne-predpisy-metodiky-konania

Prístupový kanál na používanie služby

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu.

Formálne náležitosti žiadosti k súdnemu sporu

Žiadosti k súdnemu sporu (žiadosť o zápis súdneho sporu do registra úradu alebo žiadosť o zápis ukončenia súdneho sporu do registra úradu pre oblasť patentov, európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok) sa podávajú úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v štátnom jazyku. Podanie musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Podrobnosti o náležitostiach potrebných pre podanie v listinnej podobe sú definované vyhláškou úradu. Z podania musí byť zrejmé:

  • číslo prihlášky,
  • priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
  • priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,
  • rovnopis žaloby potvrdený súdom (platí len pre žiadosť o zápis súdneho sporu do registra úradu),
  • rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti (platí len pre žiadosť o zápis ukončenia súdneho sporu do registra úradu),
  • podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený.
Spustiť elektronickú službu