Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prihlasovanie ochranných známok

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať prihlášku ochrannej známky, ktorá je tvorená akýmkoľvek označením, najmä slovom vrátane osobných mien, kresbou, písmenami, číslicami, farbami, tvarom výrobku alebo tvarom obalu, alebo zvukom, ak je takéto označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a je spôsobilé byť vyjadrené v registri ochranných známok. Podrobnejšie informácie sú uvedené na https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/podanie-prihlasky-ochrannej-znamky

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o ochranu označenia, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a je spôsobilé byť vyjadrené v registri ochranných známok.

Spôsob použitia služby
Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár, ktorý po vyplnení občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Podaním prihlášky ochrannej známky vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia. Ďalšie informácie a výška správnych poplatkov  sú uvedené na https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/spravne-poplatky

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/pravne-predpisy-metodiky-konania

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu - odporúča sa použiť odporúčaný formulár na stiahnutie (PDF, 2,2 MB) (žiadosť).

Spustiť elektronickú službu