Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Prihlasovanie ochranných známok

Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, to znamená, že bez jeho súhlasu nesmie nikto zapísané označenie používať. Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Na žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa úrad opakovane platnosť zápisu ochrannej známky obnoví, po zaplatení správneho poplatku, na ďalších 10 rokov.

Služba je súčasť procesov v rámci konania o ochranných známkach, pričom prebieha vo viacerých krokoch od podania žiadosti o zápis ochrannej známky do registra, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom prostredníctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti zápis ochrannej známky do registra. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.

Odkaz na službu Prihlasovanie ochranných známok